สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

 

ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......3.... แห่ง 3.เทศบาล..2.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....22.... แห่ง 4.อบต........3 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ กสิกรรม ประมง ปศุสัตว์ 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง 
3.จำนวนธนาคาร
 
มี 7 แห่ง ได้แก่
ธนาคาร กรุงไทย  โทร.0-3860-3256
ธนาคาร กรุงเทพ  โทร.0-3860-2385
ธนาคาร กสิกรไทย โทร.0-3860-2335
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ โทร.0-3888-2916
ธนาคาร ทหารไทย โทร.0-3888-0585
ธนาคาร ออมสิน โทร.0-3860-3216
ธนาคาร เอเชีย โทร.0-3860-3120
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะม่วง มันสำปะหลัง สับปะรด 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย  9 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
   

กลับหน้าหลัก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

83/1 ถนนสุขุมวิท หม่  1 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

โทรศัพท์. 0-3860-1142  แฟ๊กซ์. 0-3860-2709