สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

 
 

ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 49,667  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 25,444  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 24,223 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 208 คน/ตร.กม.

การศึกษา
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
โรงเรียนพัฒนเวชบริหารธุรกิจ
โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง
โรงเรียนนานาชาติเซนด์แอนดรูว์ระยอง
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะม่วง มันสำปะหลัง สับปะรด 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย  9 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
   

กลับหน้าหลัก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

83/1 ถนนสุขุมวิท หม่  1 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

โทรศัพท์. 0-3860-1142  แฟ๊กซ์. 0-3860-2709