ประชาชนสุขภาพดี

บริการมีมาตรฐาน

พัฒนาวิชาการ

บริหารโปร่งใส

ก้าวไกลสู่..สากล.

คำขวัญอำเภอบ้านเหลื่อม

"แตงโมหวาน อ้อยโรงงาน
ข้าวสารมะลิ ปลามากมี
ผ้าไหมมัดหมี่ ลำชีไหลผ่าน ละหานลูกนก"

 

อำเภอบ้านเหลื่อมเดิมเป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคง ต่อมา ในปี พ.ศ.2519 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ยกฐานะตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลวังโพธิ์ ตำบลโคกกระเบื้อง และตำบลช่อระกา ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม

อำเภอบ้านเหลื่อมตั้งชื่อตามตำบลที่ตั้งกิ่งอำเภอ คือ ตำบลบ้านเหลื่อม คำว่า "บ้านเหลื่อม" นี้ จากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า
มีผู้อพยพมาตั้งบ้านเรือน โดยมีต้นมะเหลื่อมใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน เมื่อถึงงานประจำปี เช่น วันสงกรานต์ ชาวบ้านมักจะมาชุมนุมกันใต้ต้นมะเหลื่อมต้นนี้ จึงได้ตั้งชื่อบ้านนี้ว่า"บ้านมะเหลื่อม" ต่อมาได้เรียกสั้นเข้าเป็น "บ้านเหลื่อม" จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง
อำเภอบ้านเหลื่อม แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านเหลื่อม 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลวังโพธิ์ 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลโคกกระเบื้อง 16 หมู่บ้าน
4. ตำบลช่อระกา 9 หมู่บ้าน
จำนวนหลังคาเรือน 3,810 หลังคาเรือน
ประชากร ชาย 10,964 คน (บัญชี 8 8,945 คน)
ประชากร หญิง 11,090 คน (บัญชี 8 9,881 คน)
รวม 21,054 คน (บัญชี 8 18, 826 คน)
ความหนาแน่นของประชากร
102 คน/ต่อตารางกิโลเมตร

 

 

การศึกษาและศาสนา
 
วัดทางพุทธศาสนา 18 แห่ง
สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา 16 แห่ง
ครู 162 คน
นักเรียนก่อนประถม 607 คน
นักเรียนประถมฯ 2,203 คน
นักเรียนมัธยม(สังกัด สปช.) 312 คน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
นักเรียน 983 คน

 

สถานบริการสาธารณสุข
 

โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
สถานีอนามัย (PCU) 4 แห่ง ได้แก่

  สอ.ตลุกพลวง ต.โคกกระเบื้อง
  สอ.โคกกระเบื้อง ต.โคกกระเบื้อง
  สอ.วังโพธิ์ ต.วังโพธิ์
  สอ.ช่อระกา ต.ช่อระกา

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนโบราณ 1 แห่ง

 

ติดต่อสอบถาม..โทร.044-387110 ในเวลาราชการ