หลักเกณฑ์กลางการจัดสรรเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2546

 

CAP ส่วนกลาง 1,202.40 บาท

กสพ./สสจ. 70% ของเงิน 1,052 บาท
(ลบด้วยเงินเดือนตาม จ.18, ลบด้วยค่าวัคซีน 14.70 บาท)

IPD จ่ายตาม DRG

Flexible Fund

คงเหลือคิด Per Cap 100%
ลง CUP / PCU
บริหารโดย CUP Board

OPD

PP

ตามจ่าย OPD นอก CUP

งบลงทุนและพัฒนา เน้น PCU
(อำเภอตกลงกันเอง)
บริหารใน PCU
- เงินเดือน พสอ./ ลูกจ้าง
- ค่าตอบแทน จนท.ปฎิบัติงาน
- ใช้สอยและวัสดุ
- สาธารณูปโภค
- อื่น ๆ
OPD ที่เหลือ จัดเป์นกองทุนอำเภอ
1. จ่าย OPD ตาม Per Visit
สอ.54 บาท รพช.198 บาท
2. เงินที่เหลือเป็น Bonus และพัฒนา

รพช. / สอ.
แผนงาน (50%)

รพช. / สอ.
ผลงาน (50%)

ตามจ่ายนอก CUP หรือ
ใน CUP ใช้ Unit Cost

ดูตามตัวชี้วัดในชุมชน
45 ตัวชี้วัด

หักไว้ส่วนกลาง 150.40 บาท

10-20% ตาม Adjusted Rate
ไม่เกิน 35,000 คน หัก 0%
35,001 - 50,000 คน หัก 15%
50,001 - 100,000 คน หัก 15%
100,001 คน ขึ้นไป หัก 20%

สอ.54 บาท
รพช.198 บาท
เอกชน 353 บาท

รพศ.373 บาท