ประชาชนสุขภาพดี

บริการมีมาตรฐาน

พัฒนาวิชาการ

บริหารโปร่งใส

ก้าวไกลสู่..สากล.

     
 
 

สิทธิประโยชน์ของการรับบริการทางการแพทย์

 
 
บริการทางการแพทย์ ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีดังนี้
1.
การตรวจและการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
2.
การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการ และภาวะโภชนาการของเด็ก รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
3.
การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง
4.
การวางแผนครอบครัว
5.
ยาต้านไวรัสเอดส์กรณีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
6.
การเยี่ยมบ้าน และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
7.
การใช้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคล และ ครอบครัว
8.
การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
9.
การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในช่อปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก การแนะนำด้านทันตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะ และลำคอ รวมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน
 
 
บริการทางการแพทย์ ที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง มีดังนี้
 
1.
โรคจิตที่ต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่ยในเกินกว่า 15 วัน ( เนื่องจากมีงบประมาณเฉพาะ )
2.
การบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยา และสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ( เนื่องจากมีงบประมาณเฉพาะ )
3.
อุบัติเหตุการประสบภัยจากรถและอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะส่วนที่บริษัท หรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย
4.
การรักษาภาวะมีบุตรยาก
5.
การผสมเทียม
6.
การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
7.
การตรวจวินิจฉัยและรักษาใดๆที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
8.
โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน หรือข้อบ่งชี้ ทางการแพทย์
9.
การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
10.
การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างไต ( Peritoneal Dialysis ) และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ( Hemodialysis )
11.
ยาต้านไวรัสเอดส์ ยกเว้นกรณีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
12.
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
 
การบริการทางการแพทย์ที่ผู้มีสิทธิ ต้องร่วมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 30 บาท ในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ มีดังนี้
1.
การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ จนสิ้นสุดการรักษา ทั้งนี้รวมถึงการแพทย์ ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2.
การคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง นับตั้งแต่การใช้สิทธิในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3.
ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ
4.
การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่
5.
ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
6.
การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
 
     

ติดต่อสอบถาม..โทร.044-387110 ในเวลาราชการ