ประชาชนสุขภาพดี

บริการมีมาตรฐาน

พัฒนาวิชาการ

บริหารโปร่งใส

ก้าวไกลสู่..สากล.

โดย นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา
ผช.บ.สาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม
สาธารณสุขอำเภอระดับ 8
สายบริหาร ความหวัง..ที่ใกล้เป็นจริง?
บทนำ  
.............ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และ การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและกรมต่างๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งบทบาทและภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ณ วันนี้พวกเราชาวสาธารณสุข คงต้องยอมรับและพร้อมจะปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
............ในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้พยายามต่อสู้ และทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของพวกเราชาวสาธารณสุขทั้งระดับอำเภอ และสถานีอนามัย ว่ามีความสำคัญ และถือเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในระดับพื้นที่ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ได้มีการเคลื่อนไหวส่งตัวแทนประธานฯภาคและเขต จำนวน 20 ท่านเข้าเจรจา ขอให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน กพ. ได้มีการพิจารณาทบทวน เรื่อง การกำหนดตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ระดับ 8 (บริหาร) พร้อมกันทั่วประเทศ ใหม่อีกครั้ง
ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง  
............ในการนำเสนอต่อ กพ.นั้น ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอให้เห็นภาพของโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุข เพื่อชี้ให้เห็นว่า"หน่วยงาน สสอ. เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดูแลงานแทนกระทรวง มีสถานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ" และที่สำคัญยิ่งกว่านี้ กฎกระทรวงที่แบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ที่ระบุไว้ชัดเจนให้ "สาธารณสุขอำเภอ ระดับ 7 เป็นผู้บังคับบัญชา" และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้อำนวยการกองให้ข้าราชการในกอง พ.ศ. 2546 ในระเบียบข้อ 4 ระบุว่า "กองให้หมายความรวมถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการกองให้หมายความรวมถึง สาธารณสุขอำเภอ" และนอกจากนั้นทางชมรมฯ ได้นำเสนอในส่วนของบทบาทภารกิจ ความรับผิดชอบของ สสอ.ครอบคลุมทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
บทสรุปจากตัวแทนของ กพ.  
1.ผู้บริหารระดับสูงเห็นใจและสนับสนุนให้ สสอ.เป็นระดับ 8
2.กพ.ให้หาข้อมูลเพิ่มเติม ให้กำหนดภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน ของ สสอ.ให้ชัดเจน
3.สสอ.ต้องตอบคำถามให้ได้ว่า เมื่อปรับเป็นระดับ 8 แล้ว คุณภาพของงานจะเพิ่มขึ้นอย่างไร ประชาชนได้อะไรจากการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้
4.กพ.ขอสุ่มดู สสอ.แต่ละภาค เขต และจังหวัด ว่ามีศักยภาพและการพัฒนาเหมาะสมต่อการปรับระดับหรือไม่
5.ตัวแทน กพ.จะนำบทสรุปเสนอต่อ กพ.ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2546
6.ความเป็นไปได้ในการปรับระดับ 8 มากกว่า 80 % ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2546 นี้
............จากคำกล่าวของตัวแทนจาก กพ.นั้น จะเป็นยาหอม หรือเป็นความจริง ก็ขึ้นอยู่กับทีมงานของ สสอ.ว่าจะมีการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับของ กพ. ในทัศนะของผู้เขียน หากมองแบบการเก็งข้อสอบ เสนอว่า สสอ.น่าจะนำระบบ PSO มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ก้จะเป็นการทำการบ้าน ที่น่าจะโดนใจ กพ.อยู่ไม่น้อย สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมงาน ที่จะต้องมีความรักสามัคคี มีความเสียสละ ขอให้มีความมุ่งมั่น ร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี เพื่อความก้าวหน้าของสายวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนโดยรวม ก็หวังเพียงว่าประวัติศาสตร์คงได้มีโอกาสจารึกว่า สายวิชาชีพสาธารณสุข ก็มีศักยภาพ มีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ด้อยกว่าสายวิชาชีพอื่นใด
   
   

ติดต่อสอบถาม..โทร.044-387110 ในเวลาราชการ