รายงานผลการพัฒนาสาธารณสุข SR1 งวด 1 เดือน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม
ประจำเดือน..
แผนงานบริการสาธารณสุข
ลำดับ
กิจกรรม
จำนวน
รวมแต่ ต.ค.
1
งานรักษาพยาบาล
1. งานรักษาพยาบาลของสถานีอนามัย
1.1) จำนวนผู้มารับการรักษาพยาบาล
คน
2. งานส่งต่อผู้ป่วยรับการรักษาต่อ
2.1) ส่งผู้ป่วยรับการรักษาต่อ
ครั้ง
2.2) ได้รับการตอบกลับ
ครั้ง
3. งานห้องคลอด
3.1) จำนวนมารดาที่มาคลอด
คน
3.2) จำนวนมารดาที่มาคลอดและมี Heamatocrit น้อยกว่า 33%
คน
3.3) จำนวนคลอดปกติ (ไม่รวมคลอดก่อนมาถึง สอ.) คน
  - คลอดก่อนมาถึง สอ.
คน
3.4) จำนวนคลอดผิดปกติ คน
  - ท่าก้น
  - แฝด
คน
คน
3.5) ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
  - ตกเลือด
  - ติดเชื้อ

คน
คน

3.6) จำนวนมารดาตาย (ุถ้ามีให้ส่งรายงาน ก1 ด้วย) คน
3.7) จำนวนทารกที่คลอดทั้งหมด
- จำนวนเด็กเกิดมีชีพ
- จำนวนเด็กเกิดที่มี Apgar score ที่ 1 นาที เท่ากับหรือต่ำกว่า 7
- จำนวนเด็กเกิดที่มี Apgar score ที่ 5 นาที เท่ากับหรือต่ำกว่า 7
- จำนวนเด็กเกิดไร้ชีพ (ถ้ามีส่งรายงาน ก1 ด้วย)
- จำนวนเด็กอายุ 0 - 7 วันตาย (ถ้ามีส่งรายงาน ก1 ด้วย)
- จำนวนทารก 0 - 1 ปีตาย
คน
คน
คน
คน
คน