ประชาชนสุขภาพดี

บริการมีมาตรฐาน

พัฒนาวิชาการ

บริหารโปร่งใส

ก้าวไกลสู่..สากล.

ผู้บริหาร CUP Board คบสอ.บ้านเหลื่อม

นายแพทย์นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
ตำแหน่ง นายแพทย์ 6

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

 

 

ประวัติการทำงาน

@ แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ( ได้รับรางวัล Intern ดีเด่น ประจำปี 2540)
@ แพทย์ประจำโรงพยาบาล, ประธานฝ่ายป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาล, หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฯลฯ โรงพยาบาลห้วยแถลง นครราชสีมา

@
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ( ปี 2541 ถึงปัจจุบัน )
@ อาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาแพทย์ปี 6 ภาควิชา Community Medicine คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดีและ Family Medicine คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
@ วิทยากร และวิทยากร กระบวนการ ( Facillitator ) ระดับจังหวัดนครราชสีมา
@ ประธาน PCU ระดับ CUP อำเภอขามสะแกแสง และแพทย์ประจำ PCU อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
@ คณะกรรมการกรอบยา PCU ระดับจังหวัดนครราชสีมา
@ คณะกรรมการร่างหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขชุมชน 11 สัปดาห์ จังหวัดนครราชสีมา
@ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ตามโครงการวิจัยปฏิรูประบบสุขภาพ ระดับจังหวัด

 

นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา
สาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม

 

การศึกษา
อนุปริญญา : วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2530
ปริญญาตรี : สาธารณสุขศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปีการศึกษา 2542
ปัจจุบัน.. กำลังศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เอกบริหารสาธารณสุข(แผน ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน
@ ปี 2530 - 2542 ปฏิบัิติงานที่ สอ.โพนทอง อ.บัวใหญ่ -> สสอ.บัวใหญ่ -> สอ.คูขาด อ.คง -> สสอ.คง -> สอ.หนองม่วง อ.คง
@ 7 ตุลาคม 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอประทาย จ.นครราชสีมา
@ 23 มีนาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
@ 7 ตุลาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
@ 22 เมษายน 2547 ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
ความสามารถ..
@ วิทยากรกระบวนการการเสริมสร้างความเ้ข้มแข็งให้กับชุมชน
@ วิทยากรการบำบัดยาเสพติด "แบบคลินิกใกล้ใจในชุมชน"
@ วิทยากรกระบวนการระดับอำเภอ โครงการประสานพลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด
@ วิทยากรการให้คำปรึกษาเชิงลึกและครอบครัวบำบัด
@ วิทยากรการตรวจสอบภายใน
@ นักกีฬาวอลเล่ย์บอล, บาสเกตบอล ฯลฯ

คติในการทำงาน : จริงจัง จริงใจ ตระหนักในหน้าที่ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด..

วิสัยทัศน์ : องค์การทันสมัย ก้าวไกลวิชาการ ทีมงานสามัคคี...

   

 

ติดต่อสอบถาม..โทร.044-387110 ในเวลาราชการ