ประชาชนสุขภาพดี

บริการมีมาตรฐาน

พัฒนาวิชาการ

บริหารโปร่งใส

ก้าวไกลสู่..สากล.

คำแนะนำการเข้ารับบริการ
  ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใหม่จะต้องเตรียมบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านมาให้พร้อม
  ถ้าเป็นผู้ป่วยเก่าจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้ป่วย มาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อกับโรงพยาบาล พร้อมยื่นหลักฐานสิทธิพิเศษต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง (ถ้ามี) เช่น บัตรทอง, ประกันสังคม, บัตรข้าราชการ
  ถ้าผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาอยู่ภายในโรงพยาบาล ญาติต้องทำสัญญากับโรงพยาบาลตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาล
  โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ญาติอยู่กับผู้ป่วยขณะอยู่ทำการรักษาในโรงพยาบาล แต่สามารถเยี่ยมได้ตามเวลาที่โรงพยาบาลกำหนด
  ถ้าผู้ป่วยมีคดี เช่น เป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจำเลย จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการติดต่อและติดตามผล
  ญาติสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา โดยต้องไม่ขัดต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ป่วยที่พึงจะได้รับ

 

ติดต่อสอบถาม..โทร.044-387110 ในเวลาราชการ