ประชาชนสุขภาพดี

บริการมีมาตรฐาน

พัฒนาวิชาการ

บริหารโปร่งใส

ก้าวไกลสู่..สากล.

อาหารเป็นพิษ (733.04/แสน ปชก.)
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (436.59/แสน ปชก.)
อุจจาระร่วง (339.57/แสน ปชก.)
ตาแดง (107.80/แสน ปชก.)
โรคจากปัจจัยทางกายภาพ (70.07/แสน ปชก.)
ปอดบวม (59.29/แสน ปชก.)
วัณโรค (10/แสน ปชก.)
สุกใส (10/แสน ปชก.)
ไข้ฉี่หนู (16.17/แสน ปชก.)
บิด (16.17/แสน ปชก.)
  ไข้เลือดออก
มาป้องกันบุตรหลานป่วยเป็นไข้เลือดออก..กันเถอะ
ไข้หวัดใหญ่..
รู้จัก AIDS
มะเร็ง..ป้องกันได้..
โรคพิษสุนัขบ้า

ติดต่อสอบถาม..โทร.044-387110 ในเวลาราชการ