รพ.สต.ในเมือง

รพ.สต.หนองน้ำใส

รพ.สต.บ้านนาโน
รพ.สต.แคนเหนือ
รพ.สต.บ้านไผ่
รพ.สต.หัวหนอง
รพ.สต.เมืองเพีย
รพ.สต.บ้านละว้า

รพ.สต.หินตั้ง

รพ.สต.ภูเหล็ก
รพ.สต.บ้านลาน
รพ.สต.บ้านสร้างแป้น
รพ.สต.ป่าปอ
http://province.moph.go.th/banphai สถิติเยี่ยมชม
246 หมู่ที่ 1 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110 ;Tel.043-473504

นายประกอบ ปรีพูล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่

e-mail : p_kob2503@yahoo.co.th

ssobanphai@gmail.com
clik ! ;; Moph Download
:: Wednesday, August 15, 2018 2:22 AM
..<<วัฒนธรรมองค์กร สสอ.บ้านไผ่ ตรงต่อเวลา ไฝ่หาความรู้ อุทิศตนเพื่องาน พัฒนาการเป็นนิจ คิดสร้างสรรค์ ตั้งมั่นสุจริต จิตอาสาบริการ ทำงานเป็นทีม <<..
ประกาศเจตจำนงสุจริต จังหวัดขอนแก่น เอกสารแนบ
=>นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในจังหวัดขอนแก่นได้ถือปฏิบัติ และขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานทุกแห่งได้แจ้งให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ พร้อมเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตฯดังกล่าวบนเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ
สรุป พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ict.moph.go.th
ความหมาย ว.โค้ด และการถอดรหัส การอ่าน phonetic_code ที่ถูกต้อง

วันสำคัญทางสาธารณสุขไทย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดซื้อ จัดจ้าง
>> ประกาศราคากลาง (สธ.)
>> ประกาศเชิญชวน (สธ.)
>> ประกาศร่าง TOR (สธ.)
>> รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
>> รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
>> เปลี่ยนแปลงประกาศผู้เสนอราคา
>> ยกเลิกประกาศเชิญชวน
>> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
>> บันทึกการใช้พลังงานในภาคราชการ

>> OP/PP Individual Records

>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ
>> สำนักระบาดวิทยา, SRRTเครือข่ายระดับตำบล
>> ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสาธารณสุข
>> ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ : ประเมินสุขศาลา
>> ตรวจสอบสิทธิการรักษา สปสช.
>> สปสช.สาขาเขตพื้นที่ 7 ขอนแก่น
>> สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
>> กองทุนหลักประกันท้องถิ่น " localfund" report
>> เข้าสู่เวทีแสดงความคิดเห็น สนง.กพร.
>> กระดานสนทนาสำนักงาน กพ.
>> พูดจาตามประสา"หมออนามัย"
>> ข่าวแวดวงจังหวัดขอนแก่น
>> เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย : ระเบียบ : การประดับ
>> วารสารหมออนามัย ;;; ห้องสมุด สวรส.

>> แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ค่ากลาง และการบูรณาการ

>> สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
>> แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
>> สำนักงาน ก.พ / วารสาร health
มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
รพศ.ขอนแก่น ; รพ.บ้านไผ่ ; รพ.ชนบท ; รพ.สิรินธร ; รพ.กระนวน ; รพ.หนองสองห้อง ; รพ.พล ;
สสอ.กระนวน ; สสอ.ชนบท ; สสอ.ชุมแพ ; สสอ.ซำสูง ; สสอ.น้ำพอง ; สสอ.บ้านฝาง ; สสอ.บ้านแฮด ;
สสอ.บ้านไผ่ ; สสอ.พระยืน ; สสอ.พล ; สสอ.ภูผาม่าน ; สสอ.ภูเวียง ; สสอ.มัญจาคีรี ; สสอ.สีชมพู ;
สสอ.หนองนาคำ ; สสอ.หนองสองห้อง ; สสอ.หนองเรือ ; สสอ.อุบลรัตน์ ; สสอ.เขาสวนกวาง ; สสอ.เปือยน้อย ;
สสอ.เมือง ; สสอ.เวียงเก่า ; สสอ.แวงน้อย ; สสอ.แวงใหญ่ ; สสอ.โคกโพธิ์ชัย ; สสอ.โนนศิลา ;
หมออนามัย.คอม
 [ Comments & Suggestions :

hs4aar@gmail.com

hs4aar@hotmail.com

[ Supports all Java Script-Enabled Browsers Best view with Resolution 1,280x768 pixels View 100% ] test ความเร็วอินเตอร์เน็ต

เวบไซต์แห่งนี้มีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลด้านสาธารณสุขเพื่อสาธารณประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน มิได้หวังผลทางธุรกิจใดๆ
หากข้อมูลใดเป็นลิขสิทธิ์ของท่านกรุณาแจ้งคลิกที่นี่เพื่อจะได้ลบข้อมูลของท่านออกจากเวบไซต์โดยเร็ว ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้-_-