สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอบ้านไผ่
 • นามเมืองบ้านไผ่
 • พระเจ้าใหญ่ผือบัง
 • จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า
 • แก่งละว้าแหล่งอุดม
 • เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาท
 • ศูนย์วิทยาศาตร์ ม.รามฯ
 • เนื้อที่
 • อาณาเขต
 • การปกครอง
 • การคมนาคม
 • การศึกษา
 
ประวัติอำเภอบ้านไผ่
 
 
อำเภอบ้านไผ่ เดิมชื่อบ้านเกิ้ง อยู่ในความปกครองของเมืองชนบท ต่อมาทางราชการประกาศใช้พระราช
บัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 บ้านเกิ้งได้รับการยกฐานะเป็นตำบลบ้านเกิ้ง อำเภอชนบท
เมื่อประมาณ พ.ศ.2470 ตำบลบ้านเกิ้งได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านไผ่ โดยมีความเชื่อต่อกันมาว่า
บริเวณที่ตั้งคงมีต้นไผ่ริมคลองห้วยจิกเป็นจำนวนมาก สถานที่ตั้งของอำเภอบ้านไผ่อยู่ทางทิศตะวันออก
ของสถานีรถไฟบ้านไผ่ โดยหลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรกำแหง)มีศรัทธายกที่ดินให้
ปี พ.ศ.2482 กิ่งอำเภอบ้านไผ่ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล คือตำบลบ้านไผ่ ตำบลบ้านเป้า
ตำบลแคนเหนือ ตำบลเปือยน้อย
ปี พ.ศ.2486 ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ถูกไฟไหม้ ทางราชการจึงได้รวมอำเภอชนบทเข้ากับอำเภอบ้านไผ่
จนถึงปี พ.ศ.2509 จึงแยกอำเภอชนบทออกจากอำเภอบ้านไผ่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
อำเภอบ้านไผ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 44 กิโลเมตร
ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
 
เนื้อที่
ประมาณ 497.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 308,954 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับกิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับกิ่งอำเภอโนนศิลา และอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับกิ่งอำเภอกุดรัง และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชนบท และอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 
การปกครอง แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ออกเป็น 10 ตำบล มีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 10 แห่งตามจำนวนตำบล มีเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลบ้านไผ่
 
 
ลำดับ
ตำบล
ชาย(คน)
หญิง(คน)

รวม(คน)

1
เมืองเพีย

4,770

4,914
9,684
2
บ้านลาน
4,319
4,450
8,769
3
หินตั้ง
3,852
3,753
7,605
4
ในเมือง
4,549
4,600
9,149
5
ป่าปอ
3,730
3,665
7,395
6
บ้านไผ่
3,223
3,297
6,520
7
หนองน้ำใส
2,949
2,971
5,920
8
ภูเหล็ก
2,903
2,875
5,778
9
แคนเหนือ
2,828
2,823
5,651
10
หัวหนอง
1,696
1,777
3,413
11
เทศบาลต.บ้านไผ่
19,346
29,034
42,080
รวม
54,165
64,099
118,264
ที่มา : รายงานสถิติประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ เดือนมกราคม 2544 สำนักทะเบียนอำเภอบ้านไผ่

การคมนาคม

ทางรถไฟ

มีทางรถไฟผ่านตัวอำเภอบ้านไผ่ ใช้เวลาเดินทางจากบ้านไผ่ ถึงอำเภอเมืองขอนแก่น ประมาณ 45 นาที และใช้เวลาจากบ้านไผ่ถึงกรุงเทพ ประมาณ 6 ชั่วโมง

ทางรถยนต์

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ทิศเหนือติดต่อกับกิ่งอำเภอบ้านแฮด ทิศใต้ติดต่อกับกิ่งอำเภอโนนศิลา

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 ติดต่อกับกิ่งอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชนบท และอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2301 ติดต่อกับอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2297 ติดต่อกับอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

 
 
แหล่งท่องเที่ยว
 
 1. แก่งละว้า เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในเขตตำบลเมืองเพีย ตำบลบ้านไผ่ เป็นที่อาศัยของนกนานาชนิดเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งอาศัยของปลาน้ำจืดนานาพันธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านไผ่ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ.. 10 กิโลเมตร
 2. พระเจ้าใหญ่ผือบัง เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพบูชาซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดบูรณสิทธิ บ้านหนองร้านหญ้า ตำบลหัวหนอง ห่างจากที่ตั้งอำเภอตามเส้นทางบ้านไผ่-ชนบท ประมาณ 4 กิโลเมตร
 3. พระมงคลหลวง เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอบ้านไผ่ ประดิษฐานอยู่ที่วัดมงคลหลวง บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย ระยะห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่ตามเส้นทางบ้านไผ่-ชนบท ประมาณ 6 กิโลเมตร
 4. รอยพระพุทธบาทหินลาด เป็นรอยพระพุทธบาทด้านซ้าย มีอายุประมาณ 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ที่วัดหินลาด บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 7,9 ตำบลป่าปอ ระยะห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่ ตามเส้นทางบ้านไผ่-หนองสองห้อง ประมาณ 27 กิโลเมตร

 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุ

 1. ภาพจิตกรรมฝาผนัง วัดสนวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนอง ตำบลหัวหนอง
 2. ภาพจิตกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมวิทยาราม บ้านลาน ตำบลบ้านลาน
 3. พระเจ้าใหญ่ผือบัง วัดบูรณะสิทธิ์ บ้านหนองร้านหญ้า ตำบลหัวหนอง
 4. วัตถุโบราณ วัดมงคลหลวง บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย
 5. รอยพระพุทธบาท วัดหินลาด บ้านหนองตับเต่า ตำบลป่าปอ

  ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง

 • ผ้าไหมมัดหมี่และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมนานาชนิด
 • แหล่งกุนเชียงเลิศรสของจังหวัดขอนแก่น

  ด้านการศึกษา

 1. โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สปช. จำนวน 51 โรงเรียน 2 สาขา
 2. โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน
 3. โรงเรียนเอกชน สังกัด ศธ. จำนวน 5 โรงเรียน
 4. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
 5. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สังกัดกรมอาชีวะศึกษา
 6. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ศูนย์
 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมการศาสนา จำนวน 2 ศูนย์
 9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการอำเภอบ้านไผ