สายด่วน
กระทรวงสาธารณสุข

สายด่วนสุขภาพ 0-2590-2000
(กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

1.ให้บริการความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสุขภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยให้บริการมี 3 ลักษณะ
* ให้บริการความรู้ทางโทรศัพท์อัตโนมัต
* ให้บริการความรู้ผ่านทางโทรสาร
* ให้บริการฝากข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
2.ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการความรู้ด้านสุขภาพได้ตามความต้องการ โดยมีเนื้อหาความรู้ด้านสุขภาพได้ตามความต้องการโดยมีเนื้อหา ความรู้ด้านสุขภาพให้เลือกใช้บริการ จำนวน 692 หัวข้อ และให้บริการความรู้ทางโทรสาร จำนวน 179 หัวข้อ
3.ประชาชนสามารถนำความรู้ด้านสุขภาพไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในเบื้องต้นก่อนพบแพทย์

สายด่วน 1669 (ศูนย์นเรนทร)
(สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน)

โทร.ได้ที่หมายเลข (02) 590-1669 , (02) 590-2386, (02) 951-0364       และ (02) 951-0282 ... โทร. 1669 ฟรี. ...

1.รับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุและสาธารณภัย จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาล ณ จุดเกิด เหตุและนำส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม
2.ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปและในภาวะเจ็บป่วย ฉุกเฉิน
3.รับแจ้งเหตุเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัย ตามแผนเตรียมความ พร้อมแห่งชาติ และแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และ การสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

สายด่วน 1675 กินดี สุขภาพดี
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 1675(ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) หรือ 1900-1900-02(ในพื้นที่ต่างจังหวัด)

* ให้บริการข้อมูลความถูกรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น อนามัยขณะตั้งครรภ์ อนามัยหลังคลอด อนามัยวัยทารก อนามัยวัยเรียน/วัยรุ่น อนามัยวัยทำงาน อนามัยวัยทอง อนามัยวัยสูงอายุ เพศศึกษา สุขภาพฟัน ฯลฯ

สายด่วนปรึกษาเรื่องยา 0-2644-8850 กด 73
(องค์การเภสัชกรรม)

* ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง โดยเภสัชกร (ในวันและเวลาราชการ)

สายด่วยยาเสพติด 1165
(สถาบันธัญญรักษ์ กรมการแพทย์)

1.ตอบปัญหาข้อข้องใข เกี่ยวกับยาเสพติด
2.ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
3.ให้คำแนะนำเรื่อง การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

สายด่วน 1330
(สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 0-2831-4000 ต่อ 1330

1.ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น การขึ้นทะเบียน สิทธิประโยชน์ในโครงการฯ ขั้นตอนการใช้บริการ ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง ฯลฯ
2.ให้บริการตอบคำถาม ข้อสงสัย เกี่ยวกับโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
3.รับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการรักษาพยาบาลในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4.รับข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556
(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

1.ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกัยผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติ
2.ให้บริการส่งข้อมูลทางโทรสาร
3.รับแจ้งข้อมูล และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย (ผ่านเจ้าหน้าที่ในเวลาราชการ และฝากข้อความนอกเวลา ราชการ)

สายด่วนสุขภาพจิต 1667
(กรมสุขภาพจิต)

* ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย โดยรับฟังปัญหาที่ทำให้เกิดความคับข้องใจ และให้คำแนะนำในการ แก้ไขปัญหา

สายด่วนมะเร็ง 1668
(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์)

* ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง อาทิ โรคมะเร็งที่ควรรู้จัก ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับโรคมะเร็ง ความสัมพันธ์ระหว่างสมุนไพร กับโรคมะเร็ง บุหรี่กับโรคมะเร็ง ความรู้สึกเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการรักษาโรคมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บ้าน ฯลฯ

QUITLINE 1600 สายนี้ปลอดบุหรี่
(มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)

* ให้คำแนะนำและคำปรึกษาใน การเลิกสูบบุหรี่ โดยให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.