ทำเนียบผู้บริหาร        
           
ชื่อ-สกุล
 
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
 
1. นายสนั่น นามรัตน์
2470-2482
 
2. นายวันชัย ศรีวิภานนท์
2482-2518
 
3. นายบุญสิน คงทอง
2518-2520
 
4. นายเทียนชัย เรืองอุไร
2520-2528
 
5. นายทัน แก้วลอย
2528-2530
 
6. นายวีระชัย ศรียะพันธ์
2530-2532
 
7. นายนิยม ชูสังข์
2532-2534
 
8. นายทัน แก้วลอย
2534-2534
 
9. นายนิยม ชูสังข์
2534-2536
10. นายกฤตฎา พรหมสุวรรณ
2536-2540
11. นายจิตติ ศรีวิภานนท์
2540 - 2547
12. นายโกมล แดงดี
2547 - 2549
13.  
 
***********************************************************************************************************************************************************************************
เครือข่ายบริการอำเภอจะนะ
  รพ.สต.ขุนตัดหวาย
   รพ.สต.คลองแงะ
   รพ.สต.ควนขี้แรด
   รพ.สต.คู
   รพ.สต.คูนายสังข์
   รพ.สต.แค
   รพ.สต.จะโหนง
   รพ.สต.ช่องเขา
   รพ.สต.ตะลิ่งชัน
   รพ.สต.ท่าหมอไทร
   รพ.สต.นาทับ
   รพ.สต.ท่าเสมียน
   รพ.สต.นาหว้า
   รพ.สต.น้ำขาว
   รพ.สต.บ้านตรับ
   รพ.สต.ป่าชิง
   รพ.สต.สะกอม
   รพ.สต.สะพานไม้แก่น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-207091 Fax 074207089 email : chana858@hotmail.com

Design by surmee57@hotmail.com