ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคคลากร    
       

นายณรงค์ ด้วงปาน

สาธารณสุขอำเภอจะนะ

       

นายภาณุมาศ ช่วยมณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุทิพย ์แก้วสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสัมพันธ์ ย่องลั่น

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

       

นางสาวสมพิศ อินสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายธนวุฒิ ธานะวัน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางรัตนา แก้วเอียด

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

       
     

นางนิสากร ดำราช

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

     
       
***********************************************************************************************************************************************************************************
เครือข่ายบริการอำเภอจะนะ
  รพ.สต.ขุนตัดหวาย
   รพ.สต.คลองแงะ
   รพ.สต.ควนขี้แรด
   รพ.สต.คู
   รพ.สต.คูนายสังข์
   รพ.สต.แค
   รพ.สต.จะโหนง
   รพ.สต.ช่องเขา
   รพ.สต.ตะลิ่งชัน
   รพ.สต.ท่าหมอไทร
   รพ.สต.นาทับ
   รพ.สต.ท่าเสมียน
   รพ.สต.นาหว้า
   รพ.สต.น้ำขาว
   รพ.สต.บ้านตรับ
   รพ.สต.ป่าชิง
   รพ.สต.สะกอม
   รพ.สต.สะพานไม้แก่น
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-207091 Fax 074207089 email : chana858@hotmail.com

Design by surmee57@hotmail.com