ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

Down Load  โปรแกรม EpiInfo Version 2000 หรือ Version 6  

แนะนำศูนย์ฯ

เตือนภัย/โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ข่าวการระบาด

สรุปสถานการณ์โรค

งานระบาดวิทยาจังหวัด

บริการ/ข่าวประชาสัมพันธ์

AIDS

บอร์ดแสดงความคิดเห็น

NCD

แบบพิมพ์/ฟอร์มทางระบาดวิทยา

CD

Down Load แบบฟอร์ม Zero reported

AFP

แนะนำWebsite

สำนักงานสาธารณสุขเขต 8

 คปศว.10

คำขวัญต่อต้านการทุจริต

 

epinorth@chmai.loxinfo.co.th

01/10/44 10:20