ข้อมูลโรคที่สำคัญ

อุจจาระร่วงอย่างแรง /ไข้เลือดออก / อุบัติเหตุการขนส่งเอดส์ /  Leptospirosis

Slide AFP

AFP ภาคเหนือ 2544

(ข้อมุล ณ วันที่  15 กันยายน 2544)

จังหวัด/เขต

จำนวนรายงานผู้ป่วย AFP(ราย)

Non-polio

AFP rate

Confirmed

Discarded

Pending

รวม

ตาก

0

2

0

2

1.49

สุโขทัย

0

1

0

1

0.65

อุทัยธานี

0

1

0

1

1.30

กำแพงเพชร

0

2

0

2

0.95

นครสวรรค์

0

2

0

2

0.75

รวมเขต 8

0

8

0

8

0.94

น่าน

0

0

0

0

0.00

แพร่

0

1

1

2

0.94

อุตรดิตถ์

0

1

1

2

0.88

พิษณุโลก

0

5

1

6

2.29

เพชรบูรณ์

0

5

0

5

1.79

พิจิตร

0

0

2

2

0.00

รวมเขต 9

0

12

5

17

1.21

เชียงราย

0

4

0

4

1.38

พะเยา

0

4

1

5

3.44

เชียงใหม่

0

3

3

6

0.93

แม่ฮ่องสอน

0

0

1

1

0.00

ลำปาง

0

2

0

2

1.15

ลำพูน

0

1

1

2

1.19

รวมเขต 10

0

14

6

20

1.33

ภาคเหนือ

0

34

11

45

1.17

home / ประชาสัมพันธ์ แนะนำหน่วยงาน / รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาภาคเหนือ /

ข่าวการระบาด /ข้อมูลโรคที่สำคัญ / ค่ามัธยฐาน 5 ปี / แบบฟอร์มทางระบาดวิทยา /

งานระบาดวิทยาจังหวัด   / โปรแกรม EPIDEM / แนะนำWebSite