ข่าวระบาด  มกราคม /กุมภาพันธ /  มีนาคม /  เมษายน /พฤษภาคม /                                                

สิงหาคม

 • อุจจาระร่วงอย่างแรง  จ.เชียงใหม่
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง จ.เพชรบูรณ์
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง จ.พิษณุโลก

กรกฏาคม

 • อุจจาระร่วงอย่างแรง  จ.อุทัยธานี
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง จ.น่าน
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง จ.พิษณุโลก
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง  จ.พะเยา
 • ไข้กาฬหลังแอ่น  จ.เชียงราย

มิถุนายน

 • อุจจาระร่วง  จ.อุตรดิตถ์
 • อาหารเป็นพิษจากเมล็ดสบู่ดำ  จ.อุทัยธานี
 • พิษสุนัขบ้า

พฤษภาคม  

 • อุจจาระร่วงอย่างแรง  จ.ลำปาง
 • ไข้กาฬหลังแอ่น  จ.ตาก
 • อุทกภัย  จ.สุโขทัย

 เมษายน   

 • อุจจาระร่วงอย่างแรง  จ.น่าน
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง จ.สุโขทัย
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง จ.อุทัยธานี
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง จ.อุตรดิตถ์
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง จ.พิษณุโลก
 • ไข้กาฬหลังแอ่น จ.ลำปาง

มีนาคม    

 • พิษสุนัขบ้า อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง  จ.พิษณุโลก
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง  จ.อุตรดิตถ์
 • อาหารเป็นพิษ จ.เชียงราย
 • อาหารเป็นพิษ จ.เชียงราย
 • ไข้เลือดออกเสียชีวิติ จ.กำแพงเพชร
 • โรคเท้าช้าง จ.อุทัยธานี

กุมภาพันธ์

 • อาหารเป็นพิษ อ.เมือง  จ.เชียงราย
 • ไข้กาฬหลังแอ่น    อ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน    
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง  จ.พิษณุโลก

มกราคม

 • สงสัยไข้กาฬหลังแอ่น    อ.ป่าแดด   จ.เชียงราย
 • ไข้กาฬหลังแอ่น      จ.สุโขทัย
 • บาดทะยักในเด็กแรกเกิด    อ. เวียงป่าเป้า    จ.เชียงราย
 • บาดทะยักในเด็กแรกเกิด    อ. เวียงแก่น   จ.เชียงราย
 • อุจจาระร่วงอย่างแรง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
 • พิษสุนัขบ้า จ.พิจิตร