กลับไปรายการแบบพิมพ์ โรคคอตีบ ไอกรน
อุจจาระร่วงอย่างแรง บาดทะยัก หัดเยอรมัน
อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ
เลปโตสไปโรซีส พิษสุนัขบ้า  

    แบบสอบสวนไข้เลือดออก download 

แบบ E.I. 5/30

แบบสอบสวนโรคไข้เลือดออก
ชื่อ................................................................................ เพศ............. อายุ...............ปี ศาสนา........................
ชื่อบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองถ้าผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 15 ปี.................................................................................
ถ้าเป็นนักเรียน ชั้น..............โรงเรียน.........................................ที่ตั้งของโรงเรียน..............................................
ที่อยู่ขณะป่วยโดยละเอียด................................................................................................................................
ก่อนป่วย 2 สัปดาห์ผู้ป่วยเคยเดินทางไปที่ใดบ้าง................................................................................................
......................................................................................................................................................................
อาชีพ (ถ้าผู้ป่วยเป็นเด็กบอกอาชีพบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง)..........................ทำงานที่ไหน...............................
วันเริ่มป่วย..........................................................วันรับรักษา...........................................................................
รับการรักษาที่.......................................................ผลการรักษา	" ยังรักษาอยู่	 " หาย   " ตาย
ผู้ป่วยเคยเป็นโรคนี้มาก่อน	" เคย		" ไม่เคย
ถ้าเคย ป่วยเมื่อวันที่............................................รับการรักษาที่.......................................................................
มารดามีบุตร...................คน ผู้ป่วยเป็นบุตรคนที่.................. บุตรคนอื่นป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในปีเดียวกัน........................คน ในบ้านมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี..................คน มีผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกในบ้านเดียวกันและในปีเดียวกัน..........................คน
ถ้ามี	1.ชื่อ..........................................................อายุ................ปี ป่วยวันที่................................................
	2.ชื่อ..........................................................อายุ................ปี ป่วยวันที่................................................
	3.ชื่อ..........................................................อายุ................ปี ป่วยวันที่............................................…
ในปีเดียวกันบ้านข้างเคียงมีผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออก	" มี		" ไม่มี
ถ้ามี	1.ชื่อ................................................….......อายุ................ปี ป่วยวันที่...............................................
	2.ชื่อ....................................…...................อายุ................ปี ป่วยวันที่...........................................…
	3.ชื่อ.........................................…..............อายุ................ปี ป่วยวันที่...........................................….
การวินิจฉัยขั้นต้น	" ไข้ไม่ทราบสาเหตุ		" ไข้เลือดออก
อาการสำคัญ
	ก. อาการเลือดออกตามผิวหนัง
	" Petichia จุดแดง		" Esshymoses จ้ำ		" Purpura ปื้น
	ข. เลือดออกทางอวัยวะภายใน
		" เลือดกำเดาออก		" อาเจียนเป็นเลือด		" ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด
		" เลือดออกจากเหงือก	" อาการเลือดออกอื่น ๆ................................................................
	ค. Tournjquet Test		" Positive		" Negative
		ตับ		" คลำพบ	" คลำไม่พบ
		อาการช็อค	" มี		" ไม่มี		" มือเท้าเย็น		" กระสับกระส่าย
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
	จำนวนเม็ดเลือดขาว (W.B.C.) ..........................................................ต่อ ลบ.มม.
	Hematocrit : Admission...............................% Max............................% Min.............................%
	Platelets.............................................................................................................................................
การตรวจน้ำเหลือง ส่งตรวจที่.......................................................................................................................…
เจาะเลือดระยะ Acute เมื่อวันที่...................................................ผล...............................................................
เจาะเลือดระยะ Convalescence เมื่อวันที่...............................….....ผล..............................................................
				รายที่....................................................

ชื่อผู้สอบสวน..............................................................................ตำแหน่ง........................................................
สำนักงาน.....................................................................................วันที่............................................................กองระบาดวิทยา