กลับไปรายการแบบพิมพ์ โรคคอตีบ ไอกรน
อุจจาระร่วงอย่างแรง บาดทะยัก หัดเยอรมัน
อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ
เลปโตสไปโรซีส พิษสุนัขบ้า  
แบบสอบสวนโรคเฉพาะรายโรคไอกรน download
แบบ E.I.9

แบบสอบสวนโรคเฉพาะรายโรคไอกรน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้ป่วย............................................................................ อายุ................ปี...............เดือน  เพศ  — ชาย   — หญิง
ที่อยู่ขณะป่วย บ้านเลขที่...................หมู่.................ตำบล.....................................อำเภอ......................................................
จังหวัด....................................................................
	— ในเขตเทศบาล		— นอกเขตเทศบาล
	— ในเขตสุขาภิบาล	  	— นอกเขตสุขาภิบาล
ชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง..............................................................อาชีพของบิดามารดา...............................................
ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นนักเรียน ชั้น...................โรงเรียน............................................หมู่ที่..............ตำบล................................
อำเภอ.............................................................จังหวัด.......................................................
วันที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วย..................................................................วันที่สอบสวนโรค...........................................................
2. ข้อมูลการเจ็บป่วย
วันเริ่มป่วย.............................................วันรับรักษา.............................................รักษาที่.........................................................
ประเภทผู้ป่วย		— ผู้ป่วยนอก		— ผู้ป่วยใน	
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ :
	จำนวนเม็ดเลือดขาว.............................../ลูกบาศก์มิลลิเมตร ลิมฟ์โฟซัยท์......................................%
การเพาะเชื้อ	— ทำ		ผลการเพาะเชื้อ............................................................................................................................
		— ไม่ทำ
ผลการรักษา	— กำลังรักษา	  — หาย    — ไม่สมัครอยู่   — ตาย วันที่............/....................../............
3. ประวัติการได้รับวัคซีน
เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไอกรน.................................ครั้ง
มีบัตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือไม่	— มี		— ไม่มี
	ครั้งที่ 1 ..................../........................./.................. ครั้งที่ 2 ...................../............................./..........................
	ครั้งที่ 3 ..................../........................./.................. ครั้งที่ 4 ...................../............................./..........................
	ครั้งที่ 5 ..................../........................./.................. ครั้งที่ 6 ...................../............................./..........................
4. การดำเนินการต่อผู้สัมผัสใกล้ชิด
	การดำเนินการต่อสู้สัมผัสใกล้ชิด	
จำนวนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย	เพาะเชื้อ(ราย)	ให้ยาปฏิชีวนะ(ราย)	ให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรน (ราย)	หมายเหตุ
ในบ้านเดียวกับผู้ป่วย......................ราย	...................	.................................	.................................	.............................
ในละแวกบ้านผู้ป่วย........................ราย	...................	.................................	.................................	.............................
ในโรงเรียน........................................ราย	...................	.................................	.................................	.............................
อื่น ๆ (ระบุ)......................................ราย	...................	.................................	.................................	.............................
...........................................................ราย	...................	.................................	.................................	.............................
				
ชื่อผู้สอบสวน..............................................................................ตำแหน่ง..................................................................................
สำนักงาน.....................................................................................วันที่.........................................................................................


กองระบาดวิทยา