กลับไปรายการแบบพิมพ์ โรคคอตีบ ไอกรน
อุจจาระร่วงอย่างแรง บาดทะยัก หัดเยอรมัน
อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ
เลปโตสไปโรซีส พิษสุนัขบ้า  
แบบสอบสวนโรคเฉพาะรายโรคพิษสุนัขบ้า download
E.I.7

แบบสอบสวนโรคเฉพาะรายผู้ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียดของผู้ป่วย
ชื่อผู้ป่วย............................................................................เพศ...................อายุ....................ปี.....................เดือน
ชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองถ้าผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 15 ปี..............................................................................
เชื้อชาติ.................................ศาสนา............................อาชีพ...................................................................................
ที่อยู่ขณะป่วยโดยละเอียด.....................................................................................................................................
สถานที่ใกล้เคียง.......................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที่เริ่มแสดงอาการ อาการของโรค และวันที่ถึงแก่กรรม
เริ่มอาการพิษสุนัขบ้า วันที่....................................................................................................................................
อาการแสดงของโรค.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ถึงแก่กรรมวันที่........................................................................................................................................................
ได้รับการรักษาที่สถานพยาบาล.............................................................................................................................
วัน เดือน ปี และสถานที่รับเชื้อ
ถูกกัดเมื่อวันที่.........................................................................................................................................................
สถานที่ถูกกัด — ในเขตเทศบาล  — ในเขตสุขาภิบาล  —  นอกเขต  — ไม่ทราบ
ลักษณะการรับเชื้อ
		  	— แผลเดียว					— มีแผล
— ถูกกัด					— ถูกน้ำลาย
		   	— หลายแผล					— ไม่มีแผล
		   	— มีแผล					        — มีแผล
— คลุกคลี					   — ถูกข่วน
		   	— ไม่มีแผล					— ไม่มีแผล
— อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................................................................
กรณีมีหลายแผล
แผลที่ 1 ลักษณะแผล — แผลถลอก  — แผลหนังขาด  — แผลลึก ตำแหน่งแผล...............................
แผลที่ 2 ลักษณะแผล — แผนถลอก  — แผลหนังขาด  — แผลลึก ตำแหน่งแผล...............................
แผลที่ 3 ลักษณะแผล — แผลถลอก  — แผลหนังขาด  — แผลลึก ตำแหน่งแผล...............................
แผลที่ 4 ลักษณะแผล — แผลถลอก  — แผลหนังขาด  — แผลลึก ตำแหน่งแผล...............................
แผลที่ 5 ลักษณะแผล — แผลถลอก  — แผลหนังขาด  — แผลลึก ตำแหน่งแผล...............................
รายละเอียดของสัตว์ที่กัด
ชนิดสัตว์ — สุนัข  — แมว — อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................  — ไม่ทราบ
อายุประมาณ................ปี..............เดือน  — ไม่มีเจ้าของ  — มีเจ้าของ  — ไม่ทราบ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 	— ไม่เคย
					— เคย ครั้งสุดท้ายวันที่...................................................................
					— ไม่ทราบ
การส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า — ไม่ได้ส่ง  — ส่ง  — ไม่ทราบ
ส่งไปตรวจที่....................................................................................ผลการตรวจ....................................................
ประวัติการฉีดวัคซีนและซีรัมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในผู้ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคพิษสุนัขบ้ารายนี้
การฉีดซีรัม 		— ไม่ได้ฉีด  — ฉีด จำนวน.........................หน่วยสากล(IU)  — ไม่ทราบ
ชนิดของซีรัม 	— ซีรัมม้า  	— ซีรัมคน   — ไม่ทราบ
การฉีดวัคซีน	— ไม่ได้ฉีด	— ฉีด จำนวน.......................ครั้ง
วันที่เริ่มฉีดวัคซีน.....................................................................................................
ชนิดของวัคซีน 	— เฟนอล (เซ็มเปิล)	— สมองหนู  — ฮิวแมนดิพพลอยด์
		— อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................................................
ขนาดของวัคซีน	— 2 ซีซี 14 วัน	— 2 ซีซี 21 วัน	— อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................
สถานที่ผลิตวัคซีน
— องค์การเภสัชกรรม.........................เลขที่................................วันหมดอายุ(ถ้าทราบ)............................
— สถานเสาวภา....................................เลขที่................................วันหมดอายุ(ถ้าทราบ)............................
— อื่น ๆ ระบุชื่อ...................................เลขที่.................................วันหมดอายุ(ถ้าทราบ)...........................
ปฏิกริยาจากวัคซีน
ระหว่างฉีด — มีอาการปกติ	— บวมบริเวณที่ฉีด		— ปวดศีรษะ	— ไข้สูง
		— อัมพาต		— ปัสสาวะลำบาก		— ถึงแก่กรรม
หลังฉีดวัคซีนครบชุด
		— มีอาการปกติ	— บวมบริเวณที่ฉีด		— ปวดศีรษะ	— ไข้สูง
		— อัมพาต		— ปัสสาวะลำบาก		— ถึงแก่กรรม
ผู้สัมผัสโรคจากสัตว์ตัวเดียวกัน
ถูกกัด............................คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้แล้ว.........................คน
ถูกน้ำลาย......................คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้แล้ว.........................คน
มีผู้ถึงแก่กรรมจากสัตว์ตัวเดียวกันนี้กัด		— มี ชื่อ................................................................................
						— ไม่มี
ผู้สัมผัสโรคจากผู้ป่วยรายนี้
สัมผัสน้ำลายโดยไม่มีแผลจำนวน....................คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้แล้ว.....................คน
สัมผัสน้ำลายโดยมีแผลหรือถูกผู้ป่วยกัดจำนวน..............คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้แล้ว............คนชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...............................................................................ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย.......................................
ชื่อผู้สอบสวน..........................................................................ตำแหน่ง............................................................................
สำนักงาน......................................................................................วัน เดือน ปี.................................................................

กองระบาดวิทยา