งานระบาดวิทยาจังหวัด  home

เชียงราย     นางรัชนี รุจิพรรณ, นายสำเริง   ตรีนารัตน์ , นางรัชฎาภรณ์ วัชรประภาพงศ์ โทร. 053-711911, 711403  โทรสาร 053-711453   E-mail  samretri@yahoo.com

เชียงใหม่     นายสุนทร  อินตา, นางนพคุณ อินตา  โทร.053-211048-50 ต่อ 123  โทรสาร 053-211740   E-mail sunthorn43@yahoo.com

แม่ฮ่องสอน     นางทวีศรี   ฉ่ำมณี, นายศรีพล  วัฒนวราห์ โทร.053-611410, 611281  โทรสาร 053-611322 E-mail krisda@health2.moph.go.th

พะเยา    งานควบคุมโรคติดต่อ นส.ภัทรฐิญา   จิระจริยกุล, งานข้อมูล นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล, นายชัชวาลย์ บุญเรือง, นางศันสนีย์ บุญเรือง  โทรศัพท์ งานควบคุมโรคติดต่อ 054-431124,   482264, งานข้อมูล 431129, 431986    โทรสาร 054-481679  E-mail งานข้อมูล chatch@pypho.moph.go.th , orathaij@thaimail.com  , sannee.t@yahoo.com

ลำพูน    นางพวงเพ็ญ   อ่อนศรีบุตร, นางสุพัตรา   เตชะนันท์  โทร.053-532477-8 ต่อ 107 โทรสาร 053-561170  E-mail lpn0033@chmai.loxinfo.co.th  

ลำปาง    นส.พิมผกา   นิศาวัฒนานันท์, นายอำนาจ   สมพันธ์ โทร.054-227527-30 ต่อ 303 - 304   โทรสาร 054-227524 E-mail Rabad@chaiyo.com

แพร่    นางวาสนา   เขื่อนแก้ว, นางนิตยา  บุญปก   โทร.054-620890, 511145 ต่อ 128, 523313  โทรสาร 054-521383   E-mail jim99@doramail.com  หรือ   ph_plan@hotmail.com

น่าน    นายมนูศิลป์ ศิริมาตย์ โทร.054-710383, 710190 ต่อ 130 โทรสาร 054-710559 E-mail Manoosin@hotmail.com

อุตรดิตถ์     นางพิชามญช์   เชาวปรีชา โทร.055-411439, 440516-7 ต่อ 105 โทรสาร 055-411848  E-mail pichamon@thaimail.com

พิษณุโลก     นายสมเกียรติ   ศรประสิทธิ์, นายอธิพงษ์   สุขเพ็ญ โทร.สายตรง 055-219679 , 055- 252032 ต่อ 808 หรือ 809 โทรสาร 055-245088 E-mail plkcd@plkhealth.net

สุโขทัย     นส.กนิษฐา   เลาหัตถพงษ์ภูริ, นางอภิญญา   ธีระภู่สงวน โทร.055-613354 ต่อ 111โทรสาร 055-613375  E-mail teera@health2.moph.go.th

ตาก    นายเชษฐา สวดประโคน,   นายนิวัตร์  มิฟองฟู โทร.055-541515-8 ต่อ 118 หรือ 119 โทรสาร 055-512609 E-mail Chettha_up@hotmail.com , Mifongfoo@thaimail.com

กำแพงเพชร     นส.หทัยรัตน์   สุนทรสุข, นางอนงค์  เงินเส็ง   โทร.055-710187-93 ต่อ 124  โทรสาร 055-710200   E-mail hathairat_s@yahoo.com 

พิจิตร    นางจิตาภา อยู่พันธ์  โทร.056-612530-1, 611288 ต่อ 125  โทรสาร 056-611044  E-mail phai@health2.moph.go.th   

เพชรบูรณ์     นายนพพร   พรมเมือง, นางวีรยา  คำตัน   โทร.056-711010, 711012, 723101 โทรสาร 056-711299   E-mail plan_ph@chaiyo.com

นครสวรรค์    นางเฉลิมศรี พึ่งโต, นายชรินทร์ เกิดเถาะ โทร.056-232001-6 ต่อ 143ม 117ม 118  โทรสาร 056-225212  E-mail Charin1@thaimail.com

อุทัยธานี     นส.อาภาพร กฤษณพันธ์, นางปิ่นแก้ว   จันทร์ประสิทธิ์  โทร.056-511565, 512160, 512544   โทรสาร 056-511327   E-mail  hcuthai1@ksc.th.com