แนะนำศูนย์ฯ

ประวัติ

โครงสร้างการบริหารงาน

แผนงาน

  ผลงานที่สำคัญ

บุคลากร

home

ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

lp33.GIF (22917 bytes)

377 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 โทร 054 281027 โทรสาร 281387
E-mail epinorth@chmai.loxinfo.co.th