Get Adobe Flash player


นาง สีนวล มงคลเมฆ

      ผู้อำนวยการ


มุมประชาสัมพันธ์


บริการดี มีคุณภาพ

ภูมิทัศน์งามตา

พัฒนาแบบมีส่วนร่วม
---------

คลินิกโรคเบาหวาน ทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน

----------
คลินิกโรคความดันโรหิตสูงทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

---------
คลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

---------
คลินิกบริการรับฝากครรภ์ทุกวันพุธ

---------
คลินิกวางแผนครอบครัวและครวจมะเร็งปากมดลูกทุกวันอังคาร

---------
รับปรึกษาผู้ต้องการเลิกดื่มสุราและเลิกสูบบุหรี่

จิตอาสา

พัฒนาระบบบริการในสถานีอนามัย สถานีอนามัยบ้านไร่สวนลาวได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาไว้ว่า บริการดีมีคุณภาพ ภูมิทัศน์งามตา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม และได้ดำเนินการมาโดยตลอดโดยได้รับความร่วมมือ จากจิตอาสาในการพัฒนาระบบบริการในสถานีอนามัย ดังนี้


จิตอาสาแจกบัตรคิว

ให้กับผู้รับบริการในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกเด็กดี และคลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกบริการทันตกรรม(จากรพ.หันคา) เนื่องจากในวันคลินิกต่างๆดังกล่าวจะมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก

เพิ่มเติม »


จิตอาสา ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต วัดส่วนสูง วัดรอบเอว

ในคลินิกความดันโลหิตสูง สถานีอนามัยบ้านไร่สวนลาว เปิดให้บริการคลินิกความดันโลหิตสูง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ต้องรับยาในคลินิกเดือนละ1ครั้ง กว่า 100 คน ทำให้การบริการค่อนข้างเกิดความล่าช้า ผู้ป่วยและญาติต้องเสียเวลารอนานเพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่อยู่ไม่ครบ 3 คน

เพิ่มเติม»


จิตอาสาค้นแฟ้มประวัติผู้รับบริการ

ในวันคลินิกเด็กดี และคลินิกความดันโลหิตสูงจะมีผู้รับบริการมาก การค้นประวัติของผู้รับบริการแต่เดิมเจ้าหน้าที่เป็นผู้ค้นบางครั้งเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า

เพิ่มเติม »


จิตอาสาเจาะเลือดตรวจเบาหวาน

สถานีอนามัยบ้านไร่สวนลาว มีผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องได้รับการตรวจและรับยาทุกเดือนทั้งสิ้นกว่า 60 คนโดยสถานีอนามัยจะให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาน้ำตาลในเลือดทุกวันพฤหัส สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้รวดเร็วเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อย ผู้ป่วยและญาติต้องรอนาน

เพิ่มเติม »


จิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์

จากส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่ว่า ภูมิทัศน์งามตา ซึ่งถือเป็นนโยบายและทิศทางการทำงานเจ้าหน้าที่ ของสถานีอนามัยบ้านไร่สวนลาวมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ต้องสะอาด ร่มรื่น สวยงาม

เพิ่มเติม »