การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Focal Point) เขตตรวจราชการที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2546

 

                 

Focal Point 14 เรื่อง
ประธาน Focal Point

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เขต 8

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 8

2. การพัฒนางานสร้างหลักประกันสุขภาพ เขต 8

นายแพทย์ สสจ.อุทัยธานี

3. การพัฒนาการออกกำลังกาย เขต 8

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

4. การพัฒนางานด้านอาหาร เขต 8

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ นว.

5. การพัฒนางานควบคุมโรคไข้เลือดออก เขต 8

ผู้อำนวยการ สนง. ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นว.

6. การพัฒนางานควบคุมโรคเอดส์ เขต 8

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

7. การพัฒนางานป้องกันและบำบัดยาเสพติด เขต 8

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นครสวรรค์

8. การพัฒนางานควบคุมโรคเบาหวาน เขต 8

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

9. การพัฒนางานควบคุมโรคความดันโลหิตสูง เขต 8

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด

10.การพัฒนางานอุบัติเหตุและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเขต 8

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

11. การพัฒนางานควบคุมโรคมะเร็งเต้านม เขต 8

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

12. การพัฒนางานควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก เขต 8

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

13. การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เขต 8

14. การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 8

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี