ข้อบังคับชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
(จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
------------------------------------------
ลักษณะ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 1 บทนิยาม เครื่องหมาย สถานที่ตั้ง
ข้อที่ 1    ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)”
ข้อที่ 2    ให้ยกเลิกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใด ๆ ของชมรมฯ ที่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อที่ 3    เครื่องหมายของชมรมฯ เป็นรูปพระธาตุดอยกองมู และมือประสานกัน

ข้อที่ 4    ชมรมฯ มีสถานที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม
                                                                                เลขที่ 352 ถนนราษฎร์บูรณะ
                                                                                ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
                                                                                จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58140
ข้อที่ 5    คำนิยามในข้อบังคับนี้

 1. “ชมรมฯ” หมายความถึง “ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)”
 2. “คณะกรรมการ” หมายความถึง “คณะกรรมการบริหารชมรมฯ”
 3. “สมาชิก” หมายความถึง “สมาชิกชมรมฯ”

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 6    ชมรมฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก ทั้งทางวิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งรวมทั้งวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ด้วย ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานสาธารณสุขของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก
 3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและวิชาการสาธารณสุข
 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสนับสนุนสวัสดิการแก่สมาชิก
 5. เพื่อสร้างเสริมความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ

(6)  เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและเชิดชูบุคลากรและองค์กรชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอน

ลักษณะ 2  สมาชิก
                                หมวดที่ 1 สมาชิกภาพ
ข้อที่ 7    สมาชิกชมรมสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 2 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการสาธารณสุข,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติราชการในบังคับบัญชาของสาธารณสุขอำเภอฯ ทุกคน
 2. สมาชิกวิสามัญ หรือ สมาชิกสมทบ ได้แก่ ข้าราชการสาธารณสุข,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  นอกเหนือจากสมาชิกตามข้อ 7 (1) โดยการสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น

หมวดที่ 2 อำนาจหน้าที่ของสมาชิก
ข้อที่ 8    สมาชิกมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรมฯ ระดับอำเภอหรือกรรมการชมรมฯระดับอำเภอ
ข้อที่ 9    สมาชิกมีสิทธิเสนอญัตติต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือทั้งคณะฯ       พ้นจากตำแหน่งแต่ต้องมีเสียง สนับสนุน ไม่น้อยกว่า สองในสาม ของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่
ข้อที่ 10  สมาชิกมีอำนาจตรวจสอบเอกสารใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคณะได้ เมื่อมีเหตุหรือพฤติการณ์อันควรสงสัย ว่ามีการดำเนินการอันไม่สุจริตหรืออาจ เป็นผลเสียหายต่อชมรมฯ การขอตรวจสอบการดำเนินงาน ให้สมาชิกยื่นเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการชมรมฯ
                                หมวดที่ 3 การพ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อที่ 11  การพ้นจากสมาชิกภาพ
                (1) ชมรมฯ หยุดการดำเนินงาน                             (2) ตาย
                (3) ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อชมรมฯ           (4) คณะกรรมการหรือที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออก
ข้อที่ 12  เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดลงให้นายทะเบียนลบชื่อออกจากทะเบียนแล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ

ลักษณะ 3 ที่ปรึกษาชมรม และกรรมการ
                                หมวดที่ 1 ที่ปรึกษาชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อที่ 13 ที่ปรึกษาชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                                หมวดที่ 2 การเลือกตั้ง ประธาน/รองประธานและกรรมการ
ข้อที่ 14  ประธานชมรมฯ ทำการเลือกตั้งหรือคัดเลือกมาจากประธานคณะกรรมการบริหารชมรมระดับอำเภอของแต่ละอำเภอ เสนอชื่อลงเลือกตั้ง โดยการนับเสียงสนับสนุน เป็นมติเสียงข้างมาก
ข้อที่ 15  รองประธานชมรมฯ ทำการคัดเลือกจากประธานหรือรองประธานคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ระดับอำเภอ แต่ละอำเภอ เสนอชื่อลงเลือกตั้ง หรือมติที่ประชุมพิจารณาจากผลคะแนนเสียงอันดับรอง (ตามข้อ 14)
ข้อที่ 16  คณะกรรมการบริหารชมรมฯให้ประธานชมรมฯ แต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วย
                (1) ประธานกรรมการ        (2) รองประธานกรรมการ (3) เลขานุการ
                (4) เหรัญญิก                        (5) นายทะเบียน                                  (6) ประชาสัมพันธ์
                (7) ปฏิคม                              (8) วิชาการ
                                หมวดที่ 2 อำนาจหน้าที่
ข้อที่ 17  ประธานกรรมการ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. แต่งตั้งกรรมการตามข้อที่ 15 (2) ถึง (8)
 2. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมต่าง ๆ
 3. ประสานงานของชมรมให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์
 4. ควบคุมการดำเนินงานของคณะกรรมการ
 5. ควบคุมและกำกับนโยบายของชมรมฯ
 6. ดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่สมาชิก

ข้อที่ 18  รองประธานกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานฯ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อที่ 19  คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. ดำเนินกิจการทั้งปวงของชมรมฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
 2. ดำเนินการอื่นใด ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ เช่น การประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงาน เป็นต้น
 3. ออกระเบียบใด ๆ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของชมรมฯ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับนี้
 4. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานด้านต่างๆ ของชมรมตามความเหมาะสม

ข้อที่ 20  เลขานุการ มีหน้าที่

 1. ประสานการดำเนินงาน ติดต่อสื่อสารในกิจการชมรมฯ ตามที่ประธานฯ มอบหมาย
 2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

ข้อที่ 21  เหรัญญิก มีหน้าที่

 1. ควบคุม เก็บรักษาเงินของชมรมฯ
 2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารการเงินของชมรมฯ
 3. จัดทำรายงานการรับ-จ่าย และงบดุลเสนอต่อประธานกรรมการ

ข้อที่ 22  นายทะเบียน มีหน้าที่

 1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก และรายงานต่อประธานกรรมการ
 2. ควบคุมเอกสารต่าง ๆ ของชมรมฯ

ข้อที่ 23  ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่

 1. เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของชมรมฯ
 2. ทำหน้าที่เป็นโฆษกของชมรมฯ

ข้อที่ 24  ปฏิคม มีหน้าที่

 1. จัดหาทุนสำรองสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ
 2. จัดการประชุมใหญ่สมาชิกและประชุมอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมกรรมการบริหารชมรมฯ

ข้อที่ 25 วิชาการ มีหน้าที่ ดังนี้

 1. มีหน้าที่วางแผนงาน โครงการ การจัดประชุมวิชาการในทุกระดับของชมรมฯ
 2. สรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของชมรม แจ้งให้แก่สมาชิกทราบ

หมวดที่ 4 การดำรงตำแหน่ง
ข้อที่ 26  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี
ข้อที่ 27  คณะกรรมการ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
                (1) ตาย                                                  (2) ลาออก                                             (3) ออกตามวาระ
                (4) ขาดจากสมาชิกภาพ                     (5) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
ข้อที่ 28  เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง นอกจากการออกตามวาระ ให้ประธานฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนภายใน 30 วัน
ข้อที่ 29  ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเมื่อถึงคราวออกตามวาระ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ปฏิบัติงานจนกว่าจะได้ทำการมอบหมายงาน ให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้งใหม่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้เสร็จสิ้น ภายใน 15 วัน หลังจากเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่
ข้อที่ 28  การมอบหมายงานระหว่างกรรมการแต่ละตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือและมีกรรมการอื่นเป็นพยาน อย่างน้อย 2 คน

 

ลักษณะ 4 การดำเนินงาน
                                หมวดที่ 1 ทุนดำเนินงาน
ข้อที่ 30  ชมรมฯ อาจหาทุนดำเนินการได้ ดังนี้
                (1) จากเงินบำรุงของสมาชิก                                             (2) จากเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ออกให้
                (3) จากการจัดหารายได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม             (4) จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
                                หมวดที่ 2 การลงลายมือชื่อ
ข้อที่ 31  ให้ประธานชมรมฯ มีอำนาจในการลงลายมือชื่อแทนชมรมฯ ในเอกสารทั้งปวง
ข้อที่ 32  การออกใบสำคัญ หรือการสั่งจ่ายเงินของชมรมฯ ให้บุคคลดังนี้ลงลายมือชื่อ
                (1) ประธานชมรม                               (2) เหรัญญิก                                        (3) เลขานุการ
                                หมวดที่ 3 เงินบำรุง
ข้อที่ 33  สมาชิกชมรมฯ จ่ายเงินบำรุงให้แก่ชมรมฯ ปีละ 1 ครั้ง โดยจ่าย  100  บาท  ต่อ ราย
ข้อที่ 34  ชมรมฯ อำเภอส่งเงินบำรุง ให้แก่ชมรมฯ ตามจำนวนสมาชิกของชมรมฯ อำเภอที่มีอยู่ ในวันที่ 5 เดือนมกราคม ของปี
                                หมวดที่ 4 เงินอุดหนุน
ข้อที่ 35  ชมรมฯ อาจรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนหรือหน่วยงานต่างประเทศได้ โดยไม่ก่อความเสียหายต่อชมรมฯ
                                หมวดที่ 5 การเก็บรักษาเงิน
ข้อที่ 36  ให้เหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษาเงินสดไว้ในมือ ไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนที่เกินให้นำฝากธนาคาร ในนามของชมรมฯ โดยมีผู้ถือบัญชี 3 คน ตามลักษณะที่ 4 ข้อ 31 (1) ถึง (3)
                                หมวดที่ 6 การใช้จ่าย
ข้อที่ 37  ให้ประธานชมรมฯ มีอำนาจก่อหนี้ผูกพัน และอนุมัติจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท โดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ การจ่ายมากกว่านี้ ต้องขออนุมัติที่ประชุมกรรมการ ทั้งนี้ต้องเป็นการจ่ายเฉพาะกิจการของชมรมฯ เท่านั้น
ข้อที่ 38  ให้ประธานชมรมฯ มีอำนาจจำหน่าย โอน ทรัพย์สินของชมรมฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและต้องรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

ลักษณะ 5 การประชุม
หมวดที่ 1 การประชุมใหญ่
ข้อที่ 39  ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้อที่ 40  การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกมาประชุมอย่างน้อย 100 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อที่ 41  ที่ประชุมใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาเกี่ยวกับกิจการของชมรมฯ
 2. รับทราบการดำเนินกิจการประจำปี
 3. ถอดถอนกรรมการ ทั้งนี้ต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุม

ข้อที่ 42  คณะกรรมการอาจขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกได้ เมื่อมีเหตุอันควร ถ้าสมาชิกลงลายมือชื่อมีจำนวนรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมด โดยยื่นคำขอต่อประธานชมรมฯ ให้มีการประชุมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ได้รับคำร้องจากสมาชิก
                                หมวดที่ 2 การประชุมกรรมการ
ข้อที่ 43  ให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้งและต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวน จึงครบองค์ประชุม
                                หมวดที่ 3 การดำเนินการประชุม
ข้อที่ 44  ให้ประธานชมรมฯ ดำเนินการเป็นไปตามลักษณะ 5 แห่งข้อบังคับ ดังนี้
ข้อที่ 45  ให้ประธานชมรมฯ แจ้งให้คณะกรรมการหรือสมาชิกแล้วแต่กรณี ได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อที่ 46  การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณเว้นแต่คะแนนเสียงเสมอกัน ให้ประธานในที่ประชุม เป็นผู้ชี้ขาด

ลักษณะ 6 การเลิกกิจการ
                                หมวดที่ 1 เหตุแห่งการเลิกกิจการ
ข้อที่ 47  ชมรมฯ อาจเลิกกิจการ เมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติให้เลิกกิจการ
                                หมวดที่ 2 การจัดการทรัพย์สิน
ข้อที่ 48  เมื่อชมรมฯ จำต้องเลิกกิจการ ให้จัดการทรัพย์สิน ดังนี้

 1. ให้จำหน่ายทรัพย์สินแล้วชำระหนี้สิน
 2. ถ้ามีเงินเหลืออยู่ให้จ่ายคืนสมาชิก
 3. ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่ ให้ยกให้เป็นสาธารณสมบัติ

ลักษณะ 7 สวัสดิการ
ข้อที่ 49 สมาชิกชมรมฯ จะได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ในกรณีดังนี้

 1. สมาชิกเสียชีวิต ชมรมฯ จ่ายค่าฌาปนกิจศพ รายละ 5,000 บาท
 2. สมาชิกประสบภัยจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุที่ร้ายแรง ชมรมฯ จ่ายเงินปลอบขวัญและสงเคราะห์ รายละ 2,000 บาท

 

ลักษณะ 8 บทสุดท้าย
ข้อที่ 50  การแก้ไขข้อบังคับนี้ จะกระทำโดย มติคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการฯ ที่มาประชุม
ข้อที่ 51  ให้ประธานชมรมฯ เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
                                               
                                                                ประกาศ ณ วันที่    

                                                                                                (ลงชื่อ)              นิพนธ์  ปิ่นธิดา
                                                                                                                     (นายนิพนธ์   ปิ่นธิดา)
                                                                                                ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
                                                                                                                       จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

และในขณะนี้ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำลังขออนุญาตจัดตั้งสมาคมสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน คาดว่า ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2550 นี้ คงจะได้รับอนุญาตแล้ว และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะแปรสถาพเป็นสมาคมสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับงานทางด้านสาธารณสุขต่อไป และจะประเดิมงานแรกคือ งานจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 1 และประกวดผลงานสาธารณสุขดีเด่น ปี 2550 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฏาคม 2550 ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นงานแรก จึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมสาธารณสุขฯทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยโดยพร้อมเพรียงกัน