ยินดีต้อนเข้าสู่เวบไซต์  ชมรมนิติกรสาธารณสุข      "สื่อกลาง สร้างความเป็นธรรม เพื่อสังคมสาธารณสุข"
  หน้าแรก
          ข้อบังคับชมรม
          กรรมการบริหาร
          สมาชิกชมรม 
             ส่วนกลาง
              ภาคเหนือ
              ภาคกลาง  & ตะวันออก
              ภาคอีสาน
              ภาคใต้
          แวดวงนิติกร
          คุยกันฉันเพื่อน (web board)
          ห้องสมุดกฎหมาย
         ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
      ใครได้ ใครเสียกับค่าตอบแทน
     พตก.จามร บุญเสริม  
 
 
  สำรวจข้อมูลนิติกร
      ชมรมนิติกรสาธารณสุข 
จะทำการสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง
 นิติกรของกลุ่มงานนิติการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด      และ
นิติกรของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการกำหนดบทบาทหน้าที่      และการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
รวมถึงผู้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิติการ สสจ.    ซึ่งตัวแทน
ชมรมฯ นำทีมโดยท่านประธาน ชลอ เกิดอยู่  รองฯสุเทพ นาคนาม
รองฯจามร บุญเสริม จะได้นำข้อมูลไปร่วมประชุมคณะทำงานของ
สป.สธ. จึงขอความร่วมมือ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สสจ. ทุกจังหวัด
สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มโดยด่วน  แล้วส่งให้เลขานุการชมรมฯ
คุณณฤทธิ์ กันทวรรณ์ E-mail : kantawoan@hotmail.com
      1.แบบสำรวจอัตรากำลังคน กลุ่มงานนิติการ สสจ.
      2.แบบสำรวจข้อมูลนิติกร โรงพยาบาล 
  

     กวพ.กำหนดแนวทางการ
    จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ

        เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
(กวพ.) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ใน

การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน   สาระสำคัญที่กำหนดใหม่
คือการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร        การจัดซื้อแต่ละครั้ง
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุเป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่าย

       ดังนั้นหน่วยงานราชการ   ต้องกำหนดให้ผู้สั่งจ่ายน้ำมันเป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุเท่านั้น       ไม่อาจกำหนดให้ผู้อื่นมีอำนาจสั่งจ่ายได้อีก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอความร่วมมือ ส่งข้อมูล     นิติกร สสจ. เพิ่มเติม

             ด้วยชมรมนิติกร ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน
วิเคราะห์บทบาท และภารกิจ ประกอบการประเมินค่างาน เพื่อกำหนด
ตำแหน่งสูงขึ้น ในราชการส่วนภุมิภาค ของสายงานนิติกร       ดังนั้น
จึงขอความร่วมมือ นิติกร สสจ. ที่ยังเป็นระดับ ชำนาญการ   ส่งข้อมูล
ก.พ.7 และคำสั่งให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ส่งไปยัง เลขานุการชมรมฯ
คุณณฤทธิ์ กันทวรรณ์ E-mail : kantawoan@hotmail.com  ภายใน
วันที่ 1 มีนาคม 2556    และขอความร่วมมือ จัดทำการประเมินค่างาน และผลงานวิชาการ      เพื่อรองรับกรณีถูกชี้ตัวให้ได้กำหนดตำแหน่ง
สูงขึ้นเป็นชำนาญการพิเศษ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประธานชมรม  รองประธานภาคเหนือ รองประธานภาคกลาง       และ
เลขานุการชมรม.....
          


   
 


      ขอเชิญสมาชิกชมรม
      ส่งบทความกฎหมาย

 
  ชมรมนิติกรสาธารณสุข     ขอเชิญสมาชิก
ส่งบทความด้านกฎหมาย ภาพกิจกรรมของสมาชิก แหล่งท่องเที่ยว
หรือข่าวสารบ้านเมือง ได้ที่   Email :jamorn_jbs@hotmail.com 
หรือ
 
ส่งผ่าน facebook.com       เพื่อนำเสนอต่อมวลสมาชิก
ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ศูนย์การเรียนรู้   ซึ่งจะส่งผลต่อ
 การปฏิบัติหน้าที่นิติกรสาธารณสุข ....webmaster

      สมาชิกโปรดทราบ

    ท่านใดต้องการติดต่อwebmasterชมรมนิติกรฯ
คุณจามร บุญเสริม โปรดใช้ช่องทางติดต่อสื่อสาร ดังนี้
 1. โทรศัพท์ หมายเลข 08-9642-9559,08-3069-1825
 2. Email: jamorn.jbs@gmail.com
     Email: nitigarn.cph@gmail.com
 3. Line Apps ID: jakhaa


  กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มกฎหมาย
 กลุ่มเสริมสร้างวินัยฯ   สปสช.
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  อาหารและยา

 กลุ่มงานนิติการ สสจ.ชัยนาท          
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร 
สำนักงานก.พ.
  กบข.
  ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุด ศาลฎีกา รัสภา สภาผู้แทน
เลขานุการ ครม.
  คณะกรรมการกฤษฎีกา  ราชกิจจานุเบกษา 
DSI  ปปท.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ปปช. ปปง. กรรมการสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สตง.
  CNN  BBC  Nation DNN
 สยามก๊ฬา ไทยรัฐ
 เดลินิวส์  มติชน ประชาไท 
 IT:  9down  PublicHot Softexia  Khum.net  DarkZone 
Webmaster: jamorn  boonserm Legal of Chainat Public Health Officer  E-mail: jamorn.jbs@gmail.com
    Chiefs Of Legal Officer Club: chalaw  gerdyoo  Legal of Nakhornsawan Public Health Office  E-mail:
chalaw97@hotmail.com