หน้าแรก
          ข้อบังคับชมรม
          กรรมการบริหาร
          สมาชิกชมรม 
             ส่วนกลาง
              ภาคเหนือ
              ภาคกลาง & ตะวันออก
              ภาคอีสาน
              ภาคใต้
          แวดวงนิติกร
          คุยกันฉันเพื่อน (web board)
          ห้องสมุดกฎหมาย
         ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
      ใครได้ ใครเสียกับค่าตอบแทน
     พตก.จามร บุญเสริม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  ภาคใต้              
  เขต 6 สุราษฎร์ธานี     สุราษฎร์ธานี     ชุมพร  
     ชื่อ นายสาธิต ชูทวด
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.สุราษฎร์ธานี
 Mobile
08-9470-3049
 E-mail :
   ชื่อ นายกร  บินกรีม  
 ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
 วุฒิการศึกษา 
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.สุราษฎร์ธานี
 Mobile
08-5888-2749
 E-mail :
   ชื่อ นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ  
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.ชุมพร
 Mobile08-9470-6360
 E-mail :
    นครศรีธรรมราช     นครศรีธรรมราช     พัทลุง  
     ชื่อ  นายสิทธิโชค  สวัสดิสาร
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ  สสจ.นครศรีธรรมราช
 Mobile08-1425-2872
 E-mail :  
   ชื่อ   นายวิเชียร เพชรอาวุธ
 ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ  สสจ.นครศรีธรรมราช
 Mobile
08-6739-1142
 E-mail :
   ชื่อ นายสุพล  ชุมพาที
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา  
 ที่ทำงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.พัทลุง
 Mobile
08-1599-7093
 E-mail :
               
  เขต 7 ภูเก็ต     ระนอง     พังงา  
     ชื่อ นายบุญสิน อาชีวระงับโรค
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.ภูเก็ต
 Mobile08-9645-1051
 E-mail :
   ชื่อ นางสาวสมใจ อนุตราภิบาล
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.ระนอง
 Mobile:
08-1536-7170
 E-mail :
   ชื่อ นางสาวกัณจนะ พุทธิพงษ์
 ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.พังงา
 Mobile
 E-mail :
  กระบี่     กระบี่     ตรัง  
     ชื่อ
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.กระบี่
 Mobile:
 E-mail :
   ชื่อ  นางสาวยุบล ข้องรัก        
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4
 วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต                                สถาบันราชภัฎสงขลา
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.กระบี่
 Mobile: 08-1767-6280

 E-mail :
yubonk@hotmail.com
   ชื่อ นายสมชัย   บุญมีวิริยะ
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.ตรัง
 Mobile08-4058-0154
 E-mail :
                 
  เขต 8 สงขลา     ยะลา     ยะลา  
     ชื่อ  นายนรินทร์  คงแก้ว
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.สงขลา
 Mobile:  08-1094-7146
 E-mail :
   ชื่อ นายอาบัสห์  สามะ
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.ยะลา
 Mobile
08-6957-5231  
 E-mail :
   ชื่อ  นายสุทน  มานะสุวรรณ
 ตำแหน่ง วิทยาจารย์ ชำนาญการพิเศษ
 วุฒิการศึกษา   
 ที่ทำงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา จ.ยะลา
 Mobile08-1798-4639
 E-mail :
  สตูล     ปัตตานี     นราธิวาส  
     ชื่อ นายวินัย  จันทร์หอม
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.สตูล
 Mobile:
08-9465-8999
 E-mail :
   ชื่อ นายธเนศ  มูสิกธรรม
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.ปัตตานี
 Mobile:
08-4195-9567
 E-mail :
   ชื่อ นายบัณฑิต  ชาตะกูล
 ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ
 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต
 ที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สสจ.นราธิวาส
 Mobile: 08-1598-8363
 E-mail :
                 
                   
                   
Webmaster: jamorn  boonserm Legal of Chainat Public Health Officer  E-mail: jamorn_jbs@hotmail.com
    Chiefs Of Legal Officer Club: chalaw  gerdyoo  Legal of Nakhornsawan Public Health Office  E-mail:
chalaw97@hotmail.com