Google

HOT NEWS  

     

  
:::DOWNLOAD เฉพาะกิจ:::

1. โปรแกรม HCIS Plus's Rayong     Download
2. Add-On สำหรับ HCIS Plus's Rayong Download
3. Create_Dbpop สร้างฐานข้อมูลตรวจสอบสิทธิ
Download
4. Dbpop Database (Update มี.ค.51) 
Download
5. โปรแกรมรายงานการเฝ้าระวังโรคทางอาชีวอนามัย
Download
6.โปรแกรมรายงานประกันสังคมประจำปี 2551
Download
7. แบบวิเคราะห์ต้นทุนของสถานีอนามัย(ลงเวลา 12 เดือน)Download
8. แบบประเมินทักษะการใช้โปรแกรม HCIS
Download
9. Fonts สำหรับโปรแกรม HCIS Plus's Rayong
Download
10.แผนส่งเสริม CUPเมืองระยอง 14-02-51
Download
11.แบบบันทึกการตรวจคัดกรองความเสี่ยง 2551
 Download
12.เอกสาร"ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และการจัดตำแหน่งตามระบบจำแนก
ตำแหน่งใหม่" (Update 4 กพ 51)
Download
13.แบบ OPD Card(Cup เมือง) for HCIS
Download
14.ฉลากยาสำหรับโปรแกรม HCIS (LQ-300)
Download
15.โปรแกรมค้นหาสถานพยาบาล
Download
 
         สอบถามปัญหา แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ : สมหมาย ไกรสมเด็จ 08-1299-4603

:::โครงการ 5 ส (สสอ.เมืองระยอง):::                                                              

 5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานที่ทำงาน
ทำให้เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ผู้ปฏิบัติงานมีวินัย ซึ่งเป็นส่วนเสริมสร้าง
ให้งานบรรลุผลสำเร็จ อีกทั้งก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และเกิดความภาค
ภูมิใจในองค์กรและร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาองค์กร ด้วย 5 ส. หน่วยงานในสังกัด สสอ.เมืองระยองจะดำเนินอบรมพัฒนางาน 5 ส สามารถดาวน์โหลดโครงการเพื่อดูรายละเอียดได้เลยครับ
     - Download สันปกแฟ้ม 5ส Click ที่นี่ครับ...
     - Download Logo ของแต่ละ สอ.ตามรายชื่อด้านล่างครับ
        [บ้านดอน]  [หนองจอก] [ยายดา] [ตะพง] [เพ] [เกาะเสม็ด] [เขายายชุม]
        [แกลง]  [บ้านแลง] [ก้นหนอง] [นาตาขวัญ] [เขาวังม่าน] [น้ำคอก] [ทับมา]
        [เนินพระ] [มาบตาพุด] [กะเฉด] [สมานมิตร] [ยายจั่น]

 

:::สถานการณ์ระบาดวิทยา CUP เมืองระยอง:::   [ ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2549 ]

    วิเคราะห์สถานการ์ทางระบาดวิทยาของ CUP เมืองระยอง โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลระยอง สามารถติดตามสถานการณ์ของโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาได้ทุกเดือน
      -
สถานการณ์ไข้เลือดออกของ CUP เมืองระยองพร้อมแผนภูมิ
      - สถานการณ์ไข้เลือดออกจำแนกรายเดือนพร้อมแผนภูมิ
      - สถานการณ์ผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก
      - สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาทั้งหมด

 

:::แบบฟอร์มต่าง ๆ:::                                                                                       [แบบสอบสวนโรค][แบบฟอร์มอื่นๆ]

    เกี่ยวกับแบบฟอร์มที่ใช้ในการทำงาน เช่น แบบสอบสวนโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ
สอบสวนโรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ หัด ฯลฯ และแบบฟอร์มต่าง ๆ อาทิเช่น
ใบลาต่าง ๆ แบบคำขอมีบัตรประจำตัว ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร และแบบฟอร์มอื่น ๆ อีกมากมายสามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับ
 

:::Health Center Information System (HCIS):::                             [Download Update]

     ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานและแก้ปัญหาการใช้งาน โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานี
อนามัย (HCIS)
        - การ Update โปรแกรม และการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล
        - การส่งออกข้อมูลรายงาน 18 แฟ้ม
        - การสำรองข้อมูล HCIS
        - การแก้ปัญหา Unrecognize Database
        - การปลดล็อกฐานข้อมูลเพื่อแก้ไข Database
        - สอบถามปัญหา HCIS

 

:::ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น:::    

    เรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เกี่ยวกับชิ้นส่วน อุปกรณืต่าง ๆ การทำงาน
การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และยังมีแบบทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สามารถทดสอบสอบได้ว่าความรู้ที่มีอยู่น่ะขนาดไหน
ยังไงก็ลองดูครับเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และบรรดาเซียนทั้งหลายครับ
     - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
     - ศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
     - การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
     - การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
     - แบบทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์ Online

 

นานาสาระเพื่อคุณภาพชีวิต

Last Update 04/03/2551

จำนวนผู้เข้าชมนับตั้งแต่
10 กันยายน 2549

 


อัตราแลกเปลี่ยน:ดอกเบี้ย
 

เพื่อการแสดงภาพที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Internet Explorer 6(หรือสูงกว่า) ปรับรายละเอียดการแสดงผลของหน้าจอที่ 1024 x 768
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง โทร 0-3861-4435 แฟกซ์ 0-3861-3753
<<-:: 
Webmaster::->>
iammai56@hotmail.com