แบบใบลาพักผ่อน
Download  

      แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
Download  

      แบบใบลาบวช
Download  

      แบบใบขอยกเลิกวันลา
Download  

      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      แบบใบขอย้าย/โอน
Download  

      แบบสัญญาลาศึกษาต่อ
Download  

       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      แบบคำขอมีบัตรประจำตัว(ข้าราชการ)Download  
      แบบคำขอมีบัตรประจำตัว(ลูกจ้างประจำ)
Download  

      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      หนังสือรับรองการมีสิทธิค่ารักษาพยาบาลDownload  
      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
Download  

      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
Download  

      ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
Download  
      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
          

 

                                                            

                                                                 วิธีการ Download ให้ คลิกขวาแล้วเลือก "Save target as"