ที่ตั้ง เลขที่        หมู่ที่  9  ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์      0-3865-5222

เวลาทำการ  จ ันทร์ - ศุกร์   08.30 น. - 19.30 น.
                     เสาร์ - อาทิตย์  08.30 น. - 16.30 น.

 


วิสัยทัศน์(Vision)
                เราจะเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วมภายในปี 2550

 

 พันธกิจ(Mission)
          จัดบริการและสาธารณสุขด่านแรกในชุมชน แบบองค์รวม ผสมผสานเชื่อมต่อ บริการให้ต่อเนื่องเป็นระบบและได้มาตรฐาน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ แก่บุคคล  ครอบครัว ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
 

 

 

 

 


บุคลากรประจำศูนย์สุขภาพชุมชน

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 นางวลัยพร ยมจินดา จนท.บริหารงานสาธารณสุข 6
2 นางรสวาริน นาคทับทิม จพง.สาธารณสุขชุมชน 6
3 นางฟ้ารุ่ง เลาะหะนะ พยาบาลวิชาชีพ 7
4 นางวารี โมรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 7
5 นางทัตติกา  ฉัตรชัยพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ 7
6 นางอรชร สาครจันทร์ จพง.ทันตสาธารณสุข 6
7 นายปรมินทร์  อาจเชื้อ ผช.ทันตสาธารณสุข

 

 


พื้นที่รับผิดชอบ

ลำดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ หลังคาเรือน ประชากร

1

ตะพงใน

1

           202

 

2

หน้าพัน ร.7

4

           609

 

3

ช่น

5

           375

 

4

เนินเสาธง

6

           307

 

5

ตะพงนอก

9

541

 

6

ป่าคั่น

10

213

 

7

หนองตารส

12

353

 

8

ในบ้าน

13

163

 

 

                              

แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน 

                                       นายแพทย์บุญรัก  ธำรงลักษณ์กุล
                                        
ตำแหน่ง  นายแพทย์ 8
                                       โรงพยาบาลศูนย์ระยอง


                                       
ออกตรวจทุกวันจันทร์ พุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.