data
 
          19 กันยายน 2549     ประชุมเชิงปฏิบัติการ(งานเกษียณราชการ)    ณ  โรงแรมสตาร์
     21  กันยายน  2549   ประชุมงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมสตาร์ เวลา 13.30 .
         24  กันยายน  2549   รณรงค์ วันหัวใจโลก ณ สวนศรีเมือง
         27  กันยายน  2549   ศึกษาดูงานยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ (ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดสถานี-

                                อนามัย สสกอ.นิคมพัฒนา)