ลำพระเพลิงน้ำใส  ผ้าไหมเนื้องาม  ข้าวหลามนกออก  ถั่วงอกวังหมี   หมี่ตะคุ

 

 

 

 

 

 

 

นายนพดล ชินะจิตร

นายอำเภอปักธงชัย

9-15 ธันวาคม 2547 ขอเชิญเที่ยวงาน
"ผ้าไหมและขอดีปักธงชัย"
ครั้งที่ 5
 
 

 

          ประวัติความเป็นมา

ชุมชนเมืองปัก สันนิษฐานว่ากำหนดขึ้นในยุคสมัยขอมเรืองอำนาจ มีฐานะเป็นเมืองขนาดเล็ก อยู่ใต้การปกครองของเมืองพิมาย ชื่อ "เมืองปัก" ปรากฏอยู่ในแผนที่ยุทธศาสตร์ รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองปักมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของนครรราชสีมา เรียกว่า "ด่านจะโปะ" ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2310 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีการกวาดต้อนเชลยศึกจากนครเวียงจันทร์ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณด่านจะโปะ และได้มีพระบราราชานุญาตให้ตั้งเมืองเรียกว่า"เมืองปักธงไชย"ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชาการแผ่นดิน เมืองปักธงไชยเปลี่ยนฐานะเป็น"อำเภอปักธงไชย" ขึ้นอยู่ในความปกครองของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2451 และปีพุทธศักราช 2508 กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขชื่อ"ปักธงชัย"ให้เป็นไปตามอักขานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับบัณฑิตยสถานเป็น"ปักธงชัย"

  สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง อำเภอปักธงชัยมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก โดยมีความสูงอยู่ในช่วง 200 - 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา อยู่หากจากตัวจังหวัดนครรราชสีมา เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,347 ตารารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตอำเภอวังน้ำเขียว จัหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตอำเภอโชคชัย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ประชากร อำเภอปักธงชัย มีประชากรทั้งสิ้นรวม 118,417 คน โดยแยกเป็นชาย 58,212 คน และหญิง 60,205 คน

การปกครอง อำเภอปักธงชัย แบ่งการปกครองออกเป็น 16 ตำบล 211 หมู่บ้าน 2 เทศบาล 16 อบต.

  สภาพเศรษฐกิจ

การเกษตร มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 467,624 ไร่ ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน 16,815 ครัวเรือน มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกร คือ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และพืชหมุนเวียนต่าง ๆ

 

การปศุสัตว์ มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์จำนวน 11,561 ราย ฟาร์มนกกระจอกเทศ 2 แห่ง ฟาร์มสหกรณ์โคนม 1 แห่ง สมาชิก 64 ราย และเลี้ยงหมู เป็ด ไก่ โคเนื้อ กระบือ

การพาณิชย์ พื้นที่พาณิชยกรรมที่สำคัญของอำเภอ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองปัก และบริเวณชุมชนที่อยู่หนาแน่น เช่น ชุมชนบ้านตะขบ ตำบลตะขบ ชุมชนตะคุ ฯลฯ ซึ่งบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์ ตลาดร้านค้า มีธนาคาร ธนาคาร 7 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตผ้าไหม การท้อผ้าไหม อยู่บริเวณเทศบาลตำบลเมืองปัก มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ อุตสาหกรรมผ้าไหม(จิมทอมสัน) โรงงานอุตสาหกรรมสีมาเทคโนโลยี ไทยเทคการเมนต์ และอุตสาหกรรมขนาดย่อยที่ประกอบการในระดับครัวเรือนคือ ข้าวหลาม ที่ตำบลสะแกราช ถั่วงอกที่บ้านวังหมี ตำบลเมืองปัก ทำเส้นหมีที่ตำบลตะคุ