ประวัติการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุอำเภอปักธงชัย ::::::

 
               ชมรมผู้สูงอายุอำเภอปักธงชัย เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย   ตั้งอยู่ที่   ถนนศรีพลรัตน์  ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30150  โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  1  ธันวาคม   พ.ศ. 2540 มีผลบังคับตามระเบียบข้อบังคับของชมรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ  2541
 
      วัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของชมรมผู้สูงอายุอำเภอปักธงชัย ::::::
 

                    ชมรมผู้สูงอายุอำเภอปักธงชัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นจุดประสานงานของสมาชิกผู้สูงอายุในอำเภอปักธงชัย รวมทั้งเพื่อการประสานงานกับภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ                                                                                     

                    เพื่อการระดมทุนช่วยสงเคราะห์แก่สมาชิกผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียชีวิต     

                    เพื่อช่วยเหลือและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกผู้สูงอายุตามหมู่บ้านต่างๆ โดยการกระตุ้นเตือนใจให้เน้นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ

 

 

 


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย
ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทร 044-441355