กองทุนประกันสังคมคืออะไร

    กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม   พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 ) พ.ศ.2542 เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ ให้ได้รับการคุ้มครอง เมื่อ

1.ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
2.ทุพพลภาพ
3.ตาย
4.คลอดบุตร
5.สงเคราะห์บุตร
6.ชราภาพ

  การใช้สิทธิบัตรประกันสังคมในสถานีอนามัย 

                 สถานีอนามัยทุกแห่งในเขตรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ ให้บริการสำหรับผู้ประกันตนในเครือข่ายโรงพยาบาลหาดใหญ่               

  จำนวนผู้ที่สิทธิบัตรประกันสังคมในอำเภอรัตภูมิ รายสถานีอนามัย  (สอ.)

สถานบริการ จำนวนบัตร
สอ.ควนรู 263
สอ.โหล๊ะยาว 125
สอ.คูหาใต้. 335
สอ.ทุ่งมะขาม 423
สอ.ท่ามะปราง 252
สอ.ควนขัน 665
อ.คลองยางแดง      441
สอ.นาสีทอง 434
สอ.เขาพระ 318
สอ.นิคม 329
สอ.หนองกวางข้อง 561
รพ.รัตภูมิ 455
รวม 4196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   การเจ็บป่วยที่ไม่คุ้มครองผู้ประกันตน   

ข้อยกเว้น   15   โรค ไม่สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสังคม
1. โรคจิตยกเว้นกรณีเฉียบพลันรักษาไม่เกิน 15  วัน

2. โรคหรือการประสบอันตรายจากการใช้สารเสพติด                                                                   

3. โรคเดียวกันที่เป็นผู้ป่วยในเกิน  180 วัน  ใน 1 ปี

4. การล้างไตเทียม แบบล้างโลหิต(ยกเว้นตามระเบียบใหม่)

5. การกระทำเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้

6. การรักษาที่อยู่ในระหว่างการทดลองค้นคว้า

7. การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก

8 .การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

9. การตรวจที่เกินความจำเป็นในการรักษาโรค

10.การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

11.การเปลี่ยนเพศ

12.การผสมเทียม

13.การบริการระหว่างการรักษาแบบพักฟื้น

14.ทันตกรรม( เบิกได้ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 200  บาท )

15.แว่นตา

 

(ไม่รวม การตรวจสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ ส่วนการฝากครรภ์ การคลอดบุตร เหมาจ่าย 4,000 บาท ต่อครั้ง เบิกได้

ไม่เกิน 2 ครั้ง/ผู้ประกันตน )

 

 

กลับหน้าหลัก