สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตร 30บาท

ได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น

การรักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่ม

ผู้มีสิทธิ 30 บาท

           ทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในจังหวัดสงขลา และเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ของรัฐอยู่ก่อนแล้ว

ผู้ที่มีสิทธิอื่นสามารถใช้สิทธิ   30 บาทได้หรือไม่

      ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ของรัฐอยู่ก่อนแล้วไม่ต้องขอใช้บริการโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคให้ใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่ เช่น

นำสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน หรือหลักฐานทางราชการ มาขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้บ้าน

 

 

                                                                                                 กลับหน้าหลัก