: สำนักงานสาธารณสุขเขต 6 (สุราษฎร์ธานี) 
หน้าหลัก
คำสั่ง/แจ้งเวียนจาก ส่วนกลาง
หนังสือเวียน
รายงานการประชุม สตร
อบรม/สัมนา
คำสั่ง/ระเบียบ
ข่าวแจ้ง สสจ/รพศ/รพท
ข่าวแจ้ง หน.งานตรวจราชการเขตฯ
ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง/แจ้งเวียนจาก เขต6
หนังสือแจ้งเวียน สสจ.
รายงานการประชุม
รับส่งไฟล์
กระดานข่าว
เฉพาะเจ้าหน้าที่

 

รับส่ง ไฟล์ หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง รายงานการประชุม เฉพะเจ้าหน้าที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
     
     
 
หมายเหตุ การรับส่งไฟล์ทาง FTP กรณีใช้ IE เวอร์ชัน 7.0 ขึ้นไป ให้ไปคลิกที่ ทูล PAGE แล้วเลือก OPEN FTP site in windows explorer
Copyright © 2009 สำนักตรวจและประเมินผล All right reserved.