ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

>>> ข้อมูลประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2547 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด
สถานบริการสธารณสุข (แห่ง)
รพศ.
รพท.
รพช.
สสอ.
สอ./ศสช.
สุราษฎร์ธานี
1
1
18
19
166
ชุมพร
-
1
10
8
93
ระนอง
-
1
4
5
46
เขต 15
1
3
32
32
305
กระบี่
-
1
8
8
74
พังงา
-
2
7
8
64
ภูเก็ต
-
1
2
3
21
เขต 17
-
4
17
19
159
รวมทั้งเขต 15, เขต 17
1
7
49
51
464

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขต 15,17

กลุ่มสาธารณสุขที่ 11 มีสถานบริการสาธารณสุข โดยแบ่งเป็นระดับสถานบริการดังนี้
รพศ.   1    แห่ง
รพท.   7    แห่ง
รพช.   49   แห่ง
สสอ.   51   แห่ง
สอ./ศสช.  464  แห่ง