อ่าวไทย
ทะเลอันดามัน
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
 ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ทรัพยากรสาธารณสุข
    ข้อมูลสถานะสุขภาพ
             
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล - สถิติ
Action
Home


ข้อมูลประชากร
     ประชากรปี 2547 เขต 15,17        
       (Excel)
     ประชากรปี 2547 เขต 15
       (Excel)
     ประชากรปี 2547 เขต 17
       (Excel)
     ประชากรปี 2547 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       (Excel)
     ประชากรปี 2547 จังหวัดชุมพร
       (Excel)
     ประชากรปี 2547 จังหวัดระนอง
       (Excel)
     ประชากรปี 2547 จังหวัดกระบี่
       (Excel)
     ประชากรปี 2547 จังหวัดพังงา
       (Excel)
     ประชากรปี 2547 จังหวัดภูเก็ต
       (Excel)


ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
     จำนวนสถานบริการสาธารณสุข
       (Excel)

ข้อมูลสถานะสุขภาพ
อัตราสถิติชีพ ปี 2547
   (Excel)
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับ
   (Excel)
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับ
   (Excel)
อัตราสาเหตุการตาย
   (Excel)
อัตราป่วยด้วยโรคต้องเฝ้าระวัง
   (Excel)


  ข้อมูลทั่วไป


>>ที่ตั้ง.....................................................................
           ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนบน มี 2 เขตตรวจราชการ คือ
เขต 15 ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ระนอง ซึ่งอยู่ทางฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย และจังหวัดระนอง ซึ่งอยู่
ู่ติดกับทะเลอันดามัน
เขต 17 ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
ตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

.................................................>> ลักษณะภูมิประเทศ
           สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีพื้นที่ราบเล็กน้อย
จังหวัดที่มีพื้นที่เป็นภูเขา ได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ตและ
กระบี่ จังหวัดที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แม่น้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำตาปี แม่น้ำหลังสวน

 >>  สภาพภูมิอากาศ.........................................................    
  ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม  
มีฝนตกชุก ตลอดปี เฉลี่ย ปีละ 150 – 200 วัน มีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ
 ฤดูฝนและ ฤดูร้อน จังหวัดด้านอ่าวไทย  ฝนตกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม  เนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดทางทะเลอันดามันฝนตกตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนธันวาคม เนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

>> อาชีพหลัก...............................................................................

          1. การเกษตรกรรม ยางพารา ปาล์ม ผลไม้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่
          2. การประมง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง
          3. จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ระนอง
          4. จังหวัดที่มีการอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภูเก็ต
 ข้อมูลการปกครอง

จังหวัด
อำเภอ/กิ่ง ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล เทศบาลตำบล
อบต.
สุราษฎร์ธานี
18/1
131
1069
3
21
113
ชุมพร
8
70
742
2
13
65
ระนอง
4/1
30
178
1
5
24
เขต 15
30/2
231
1989
6
39
202
กระบี่
8
51
383
1
9
56
พังงา
8
48
320
2
7
46
ภูเก็ต
3
17
96
1
5
13
เขต 17
19
116
799
4
21
115
รวมทั้งเขต 15,17
49/2
347
2788
10
60
317

ที่ี่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขต 15,17

 ข้อมูลประชากรและความหนาแน่น

จังหวัด

พื้นที่
(ตร.กม.)

หลังคาเรือน
(หลัง)

ประชากรทะเบียนราษฎร์
(คน)

ความหนาแน่น
(ปชก./ตร.กม.)

สุราษฎร์ธานี

12,891.40

293,778

947,236

73.47

ชุมพร

6,069.40

154,376

479,480

79

ระนอง

3,298.05

56,471

178,664

54.14

เขต 15

22,258.85

504,625

1,605,380

72.12

กระบี่

4,708.51

95,035

380,697

80.84

พังงา

4,170

72,737

234,910

56.66

ภูเก็ต

545.78

101,965

271,802

498

เขต 17

9,424.29

269,737

887,409

94.16

รวมทั้งเขต 15,17

31,683.14

774,362

2,492,789

78.68


ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขต 15,17

     กลุ่มสาธารณสุขที่ 11 มีประชากรกลางปี 2547 ทั้งหมด 2,492,789 คน
  • มีเนื้อที่ ทั้งสิ้น 31,683.14 ตร.กม. มีความหนาแน่นของประชากร 78.68 คน ต่อตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีประชากรสูงสุด ในเขต 15 คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 947,236 คน
  • จังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด เขต 17 คือ จังหวัดภูเก็ต โดยเฉลี่ย 498 คนต่อตางรางกิโลเมตรท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่นับตั้งแต่   23 / 11 / 47

: info_region1517@hotmail.com
สำนักงานสาธารณสุขเขต 15, เขต 17 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ถนนการุณราษฎร์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
โทร.077 284107 , โทรสาร 077 288032