พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

 
 
 
 
                 
                                   งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน. ข้าราชการจึงต้องสำเหนียก
                      ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่าง
                      โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความ
                      มีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้
                      งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญ
                      มั่นคงของประเทศชาติและประชาชน. 
  

 
 

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน             
                                                             วันที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑  
     
 
     
 
     
                                                   Email :::nitigorn007@thaimail.com  
     
 
ห้องสมุดกฎหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     
     
กฎหมายสาธารณสุข
     
     การใช้ พรบ.สาธารณสุข
   
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550     
 
การขอต่อใบอนุญาตตามมาตรา 55 และการปรับตามมาตรา 65
 

การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ตามหมวด 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ิการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 สำหรับสถานที่ที่เป็นทางน้ำ หรือทางหลวง
หรือพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความดูแลของหน่วยราชการอื่น

 
การควบคุมกิจการเกี่ยวกับการใช้สารโปตัสเซียมคลอเรท
 
การควบคุมกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่า
บริการ ซึ่งได้ทำการเก็บขนมาจากเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 
การควบคุมดูแลตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ . ศ. 2535
 

การจัดการสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ.2535

 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งสำหรับสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรของเทศบาล กรณีที่ใช้เทศบัญญัติเดิมตามบทเฉพาะกาลมาตรา 90

 

การใช้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีในด้านการท่องเที่ยว
และความปลอดภัยของอาหาร

 
การประกาศเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ. ศ.2535 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ . ศ.2535
 
การเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี
 
แนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535  เพื่อความสอดคล้องกับมาตรา 20
แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ. ศ. 2535
 

แบบการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ.2535

 

มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535

 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดตั้งสถานประกอบกิจการนวดทั่วไป

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมกิจการการสักผิวหนัง การเจาะหูหรือ เจาะอวัยวะอื่น

 

มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานในเรื่องอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
ในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับฝ้าย

 
 
การร่างข้อกำหนด
การกำจัดมูลฝอย
 
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
 
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
 
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 
กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบแยกกิจการ)
 
กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบรวมกิจการ)
 
ตลาด
 
ลูกน้ำยุงลาย อปถ
 
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
     
 
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง อาหารตามกฎหมายสาธารณสุข  
 
แผนภูมิอำนาจของเจ้าพนักงาน เรื่อง "เหตุรำคาญ"  
 
แผนภูมิอำนาจของท้องถิ่น  
 
กฏกระทรวง เรื่อง ค่าธรรมเนัียม  
 
มาตรการปฏิบัติ เรื่อง "ยุงลาย" ตามกฎหมาย  
 
สั่งแก้ไข (แบบฟอร์ม)  
 
ถาม - ตอบ กฎหมายสาธารณสุข  
       
    คำสัั่ง
ที่ 1502/2548 เรื่อง  มอบอำนาจในการลงนามเป็นผู้รับสัญญาในการลาไปศึกษา หรือฝึกอบรมภายในประเทศ
          การแก้ไขสัญญา  การเรียกชดใช้ค่าปรับและค่าเสียหาย การอนุมัติให้ผ่อนชำระหนี้และ
          การทำหนังสือรับสภาพหนี้
 
 
ที่ 1503/2548 เรื่อง  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฎิบัติราชการแทนในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิด
         ทางละเมิดของแจ้าหน้าที่
 
 
ที่ 610/2548 เรื่อง  มอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  การอนุมัติหลักสูตร
          การฝึกอบรม  การจัดประชุมและการจัดฝึกอบรม  การเดินทางไปประชุมหรือฝึกอบรม
          ภายในประเทศ  การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม หรือฝึกอบรมภายในประเทศ
 
 
ที่ 558/2549 เรื่อง มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
        ผู้อำนวยการโรงพยาลทั่วไป  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฎิบัติราชการแทน
 
 
           แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลในการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
         บริษัทประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
 
ที่ 625/2550 เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 
ที่ 220/2550 เรื่อง  การมอบอำนาจในการอนุญาตการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ
          หรือเงินนอกงบประมาณ
 
 
ที่ 625/2550 เรื่อง  การมอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 
ที่ 2815/2544 เรื่อง  มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  
 
ที่3109/2551 เรื่อง  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน(เพิ่มเติม)  
         
   ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547  
 
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาข้าราชการและลูกจ้าง
พ.ศ. 2548
 
 
   
    พรก.
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
       
 
 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544  
  
 
       
       
  หนังสือเวียนเพื่อทราบ      
ที่ สธ 0218/41   ขอส่งแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ที่ สธ 0201.042.1/ว662   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป  
ที่ สธ 0201.042.1/ว 593    
ที่ สฎ 0027/ว 4722   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  
ที่ สฎ 0027/ว 4760   ยกเลิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสถานีอนามัยในพื้นที่ทุรกันดาร  
    แก้ไข ศน.2 หน้าที่ 1  
       
ที่ สธ 0201.042.5/ว.15   เรื่อง  คำสั่งมอบอำนาจ   (ที่ 1838/2548 ลว.22 ก.ย. 2548)  
ที่ สธ 0201.042.5/ว.17   เรื่อง  คำสั่งมอบอำนาจ   (ที่ 1838/2548 ลว.22 ก.ย. 2548)  
ที่ สฎ 0016.3/ว6970   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  
ที่ สธ 0201.043.5/ว389   ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  
       
ที่ สธ 0201.055/ว222   การแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ที่ สฎ 0016.3/ว 7215   การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องผนปฏิบัติราชการใสสะอาด  
ที่ สธ 0201.042.4/ว 246   การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ  
ที่ สธ 0201.042.3/ว462   การกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน  
ที่ สธ 0201.042.4/ว241   การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฎิบัติราชการแทน
 
ที่ สธ 0201.05/ว.82   ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  
ที่ สธ 0201.042.1/ว542   คำสั่งมอบอำนาจ (ที่1032/2548 ลว.11 พ.ย. 2548)  
ที่ สฎ 0016.3/ว9151   การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณาการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ  
ที่ สธ 0201.05/ว.93   ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  
ที่ สธ 0201.042.4/ว 13   การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ  
ที่ สธ 0201.043.7/ว3   แนวทางปฏิบัติในการขอรับชำระหนี้ของบริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด  
ที่ สธ 0201.036/5243   ขอนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุน  
ที่ สธ 0201.042.5/ว155   กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน  
ที่ สธ 0201.043.7/ว.297   แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลในการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
บริษัทประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
ที่ สธ 0201.042.3/ว547   คำสั่งมอบอำนาจ  (คส. สธที่ 997/2549 ลว 3 พ.ย. 2549)  
ที่ สธ 0201.042.3/ว 27   คำสั่งมอบอำนาจ ฯ  (คส. สป. ที่ 2391/2549 / คส.สป. ที่  2392/2549 ลว. 10 พ.ย. 2549)  
ที่ สธ 0201.042.3/ว.24   คำสั่งมอบอำนาจ  
ที่ สธ 0201.043.7/ว.5   เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาล  
    ตัวอย่างชมรมจริยธรรม  
    ว.63 การมอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ (คส.625)  
    ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ
เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550
 
    คส.จว.สฎ ที่2773/2549 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
 คส.จว.สฎ ที่ 2774/2549 เรื่อง การอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ
  
 
    การบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
สธ 0201.048.1/ว 23   กำหนดหน้าที่ของนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
     การดำเนินงานตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2521
 
สธ 0201.005/ว6   ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  
สฎ 0017/ว3680   การปกป้องสถานบันสำคัญของชาติ